2Samuel 23 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

David's Last Song

1 Now these are the last words of David: The saying of David the son of Jesse, and the saying of the man raised on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet singer of Israel:   E UELA DBRI DUD AEChRNIM NEM DUD BN-IShI UNEM AGBR AQM OL MShICh ELAI IOQB UNOIM ZMRUTh IShREL   א ואלה דברי דוד האחרנים נאם דוד בן-ישי ונאם הגבר הקם על משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל
2 The spirit of IAUA spoke by me, and His word was on my tongue.   B RUCh IAUA DBR-BI UMLThU OL-LShUNI   ב רוח יהוה דבר-בי ומלתו על-לשוני
3 The God of Israel said, The Rock of Israel spoke to me: 'Ruler over men shall be the righteous, even he that rules in the fear of God,   G EMR ELAI IShREL LI DBR TsUR IShREL MUShL BEDM TsDIQ MUShL IRETh ELAIM   ג אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים
4 As the light of the morning, when the sun rises, a morning without clouds; when through clear shining after rain, the tender grass springs out of the earth.'   D UKEUR BQR IZRCh-ShMSh BQR LE OBUTh MNGA MMTR DShE MERTs   ד וכאור בקר יזרח-שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ
5 For is not my house established with God? for an everlasting covenant He has made with me, ordered in all things, and sure; for all my salvation, and all my desire, will he not make it to grow?   A KI-LE-KN BIThI OM-EL KI BRITh OULM ShM LI ORUKA BKL UShMRA KI-KL-IShOI UKL-ChFTs KI-LE ITsMICh   ה כי-לא-כן ביתי עם-אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי-כל-ישעי וכל-חפץ כי-לא יצמיח
6 But the ungodly, they are as thorns thrust away, all of them, for they cannot be taken with the hand;   U UBLIOL KQUTs MND KLAM KI-LE BID IQChU   ו ובליעל כקוץ מנד כלהם כי-לא ביד יקחו
7 But the man that touches them must be armed with iron and the staff of a spear; and they shall be utterly burned with fire in their place.   Z UEISh IGO BAM IMLE BRZL UOTs ChNITh UBESh ShRUF IShRFU BShBTh   ז ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת
8 These are the names of the mighty men whom David had: Josheb-basshebeth a Tahchemonite, chief of the captains; the same was Adino the Eznite; [he lifted up his spear] against eight hundred, whom he slew at one time.   Ch ELA ShMUTh AGBRIM EShR LDUD IShB BShBTh ThChKMNI RESh AShLShI AUE ODINU AOTsNU (AOTsNI) OL-ShMNA MEUTh ChLL BFOM EChD (EChTh)   ח אלה שמות הגברים אשר לדוד ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (העצני) על-שמנה מאות חלל בפעם אחד (אחת)
9 After him was Eleazar the son of Dodo the son of an Ahohite, one of the three mighty men with David, when they jeoparded their lives against the Philistines that were there gathered together to battle, and the men of Israel were gone away;   T UEChRU ELOZR BN-DDI (DDU) BN-EChChI BShLShA GBRIM (AGBRIM) OM-DUD BChRFM BFLShThIM NESFU-ShM LMLChMA UIOLU EISh IShREL   ט ואחרו אלעזר בן-דדי (דדו) בן-אחחי בשלשה גברים (הגברים) עם-דוד בחרפם בפלשתים נאספו-שם למלחמה ויעלו איש ישראל
10 he stood firm, and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand did cleave to the sword; and IAUA wrought a great victory that day; and the people returned after him only to strip the slain.   I AUE QM UIK BFLShThIM OD KI-IGOA IDU UThDBQ IDU EL-AChRB UIOSh IAUA ThShUOA GDULA BIUM AAUE UAOM IShBU EChRIU EK-LFShT   י הוא קם ויך בפלשתים עד כי-יגעה ידו ותדבק ידו אל-החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך-לפשט
11 After him was Shammah the son of Age the Ararite. The Philistines were gathered together into a troop, where was a plot of ground full of lentils; and the people fled from the Philistines.   IE UEChRIU ShMA BN-EGE ARRI UIESFU FLShThIM LChIA UThAI-ShM ChLQTh AShDA MLEA ODShIM UAOM NS MFNI FLShThIM   יא ואחריו שמה בן-אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי-שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים
12 But he stood in the middle of the plot, and defended it, and slew the Philistines; and IAUA wrought a great victory.   IB UIThITsB BThUK-AChLQA UITsILA UIK ETh-FLShThIM UIOSh IAUA ThShUOA GDULA   יב ויתיצב בתוך-החלקה ויצילה ויך את-פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה
13 Three of the thirty chief went down, and came to David in the harvest time to the cave of Adullam; and the troop of the Philistines were encamped in the valley of Rephaim.   IG UIRDU ShLShIM (ShLShA) MAShLShIM RESh UIBEU EL-QTsIR EL-DUD EL-MORTh ODLM UChITh FLShThIM ChNA BOMQ RFEIM   יג וירדו שלשים (שלשה) מהשלשים ראש ויבאו אל-קציר אל-דוד אל-מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים
14 David was then in the stronghold, and the garrison of the Philistines was then in Beth-lehem.   ID UDUD EZ BMTsUDA UMTsB FLShThIM EZ BITh LChM   יד ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם
15 David longed, and said: 'O that one would give me water to drink of the well of Beth-lehem, which is by the gate!'   TU UIThEUA DUD UIEMR MI IShQNI MIM MBER BITh-LChM EShR BShOR   טו ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבאר בית-לחם אשר בשער
16 The three mighty men broke through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David; but he would not drink thereof, but poured it out to IAUA.   TZ UIBQOU ShLShTh AGBRIM BMChNA FLShThIM UIShEBU-MIM MBER BITh-LChM EShR BShOR UIShEU UIBEU EL-DUD ULE EBA LShThUThM UISK EThM LIAUA   טז ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו-מים מבאר בית-לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל-דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה
17 He said: 'Be it far from me, O IAUA, that I should do this; shall I drink the blood of the men that went in jeopardy of their lives?' therefore he would not drink it. These things did the three mighty men.   IZ UIEMR ChLILA LI IAUA MOShThI ZETh ADM AENShIM AALKIM BNFShUThM ULE EBA LShThUThM ELA OShU ShLShTh AGBRIM   יז ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים
18 Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, was chief of the three. He lifted up his spear against three hundred and slew them, and had a name among the three.   ICh UEBIShI EChI IUEB BN-TsRUIA AUE RESh AShLShI (AShLShA) UAUE OURR ETh-ChNIThU OL-ShLSh MEUTh ChLL ULU-ShM BShLShA   יח ואבישי אחי יואב בן-צרויה הוא ראש השלשי (השלשה) והוא עורר את-חניתו על-שלש מאות חלל ולו-שם בשלשה
19 He was most honourable of the three; therefore he was made their captain; howbeit he attained not to the first three.   IT MN-AShLShA AKI NKBD UIAI LAM LShR UOD-AShLShA LE-BE   יט מן-השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד-השלשה לא-בא
20 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done mighty deeds, he smote the two altar-hearths of Moab; he went down also and slew a lion in the middle of a pit in time of snow;   K UBNIAU BN-IAUIDO BN-EISh-ChI (ChIL) RB-FOLIM MQBTsEL AUE AKA ETh ShNI EREL MUEB UAUE IRD UAKA ETh-AERIA (AERI) BThUK ABER BIUM AShLG   כ ובניהו בן-יהוידע בן-איש-חי (חיל) רב-פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את-האריה (הארי) בתוך הבאר ביום השלג
21 and he slew an Egyptian, a goodly man; and the Egyptian had a spear in his hand; but he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.   KE UAUE-AKA ETh-EISh MTsRI EShR (EISh) MREA UBID AMTsRI ChNITh UIRD ELIU BShBT UIGZL ETh-AChNITh MID AMTsRI UIARGAU BChNIThU   כא והוא-הכה את-איש מצרי אשר (איש) מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את-החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו
22 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had a name among the three mighty men.   KB ELA OShA BNIAU BN-IAUIDO ULU-ShM BShLShA AGBRIM   כב אלה עשה בניהו בן-יהוידע ולו-שם בשלשה הגברים
23 He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three. David set him over his guard.   KG MN-AShLShIM NKBD UEL-AShLShA LE-BE UIShMAU DUD EL-MShMOThU   כג מן-השלשים נכבד ואל-השלשה לא-בא וישמהו דוד אל-משמעתו
24 Asahel the brother of Joab was one of the thirty; Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem;   KD OShAEL EChI-IUEB BShLShIM ELChNN BN-DDU BITh LChM   כד עשהאל אחי-יואב בשלשים אלחנן בן-דדו בית לחם
25 Shammah the Harodite, Elika the Harodite;   KA ShMA AChRDI ELIQE AChRDI   כה שמה החרדי אליקא החרדי
26 Helez the Paltite, Ira the son of Ikkesh the Tekoite;   KU ChLTs AFLTI OIRE BN-OQSh AThQUOI   כו חלץ הפלטי עירא בן-עקש התקועי
27 Abiezer the Anathothite, Mebunnai the Hushathite;   KZ EBIOZR AONThThI MBNI AChShThI   כז אביעזר הענתתי מבני החשתי
28 Zalmon the Ahohite, Maharai the Netophathite;   KCh TsLMUN AEChChI MARI ANTFThI   כח צלמון האחחי מהרי הנטפתי
29 Heleb the son of Baanah the Netophathite, Ittai the son of Ribai of Gibeah of the children of Benjamin;   KT ChLB BN-BONA ANTFThI EThI BN-RIBI MGBOTh BNI BNIMN   כט חלב בן-בענה הנטפתי אתי בן-ריבי מגבעת בני בנימן
30 Benaiah a Pirathonite, Hiddai of Nahale-gaash;   L BNIAU FROThNI ADI MNChLI GOSh   ל בניהו פרעתני הדי מנחלי געש
31 Abi-albon the Arbathite, Azmaveth the Barhumite;   LE EBI-OLBUN AORBThI OZMUTh ABRChMI   לא אבי-עלבון הערבתי עזמות הברחמי
32 Eliahba the Shaalbonite, of the sons of Jashen, Jonathan;   LB ELIChBE AShOLBNI BNI IShN IAUNThN   לב אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן
33 Shammah the Hararite, Ahiam the son of Sharar the Ararite;   LG ShMA AARRI EChIEM BN-ShRR AERRI   לג שמה ההררי אחיאם בן-שרר האררי
34 Eliphelet the son of Ahasbai, the son of the Maacathite, Eliam the son of Ahithophel the Gilonite;   LD ELIFLT BN-EChSBI BN-AMOKThI ELIOM BN-EChIThFL AGLNI   לד אליפלט בן-אחסבי בן-המעכתי אליעם בן-אחיתפל הגלני
35 Hezrai the Carmelite, Paarai the Arbite;   LA ChTsRU (ChTsRI) AKRMLI FORI AERBI   לה חצרו (חצרי) הכרמלי פערי הארבי
36 Igal the son of Nathan of Zobah, Bani the Gadite;   LU IGEL BN-NThN MTsBA BNI AGDI   לו יגאל בן-נתן מצבה בני הגדי
37 Zelek the Ammonite, Naharai the Beerothite, armour-bearer to Joab the son of Zeruiah;   LZ TsLQ AOMNI NChRI ABERThI NShEI (NShE) KLI IUEB BN-TsRIA   לז צלק העמני נחרי הבארתי נשאי (נשא) כלי יואב בן-צריה
38 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite;   LCh OIRE AIThRI GRB AIThRI   לח עירא היתרי גרב היתרי
39 Uriah the Hittite. Thirty and seven in all.   LT EURIA AChThI KL ShLShIM UShBOA   לט אוריה החתי כל שלשים ושבעה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18