2Samuel 22 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

David's Psalm of Deliverance

1 David spoke to IAUA the words of this song in the day that IAUA delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul;   E UIDBR DUD LIAUA ETh-DBRI AShIRA AZETh BIUM ATsIL IAUA EThU MKF KL-EIBIU UMKF ShEUL   א וידבר דוד ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל-איביו ומכף שאול
2 and he said: IAUA is my rock, and my fortress, and my deliverer;   B UIEMR IAUA SLOI UMTsDThI UMFLTI-LI   ב ויאמר יהוה סלעי ומצדתי ומפלטי-לי
3 The God who is my rock, in Him I take refuge; my shield, and my horn of salvation, my high tower, and my refuge; my savior, You save me from violence.   G ELAI TsURI EChSA-BU MGNI UQRN IShOI MShGBI UMNUSI MShOI MChMS ThShONI   ג אלהי צורי אחסה-בו מגני וקרן ישעי משגבי ומנוסי משעי מחמס תשעני
4 Praised, I cry, is IAUA, and I am saved from mine enemies.   D MALL EQRE IAUA UMEIBI EUShO   ד מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע
5 For the waves of Death compassed me. The floods of Belial assailed me.   A KI EFFNI MShBRI-MUTh NChLI BLIOL IBOThNI   ה כי אפפני משברי-מות נחלי בליעל יבעתני
6 The cords of Sheol surrounded me; the snares of Death confronted me.   U ChBLI ShEUL SBNI QDMNI MQShI-MUTh   ו חבלי שאול סבני קדמני מקשי-מות
7 In my distress I called on IAUA, yes, I called to my God; and out of His temple He heard my voice, and my cry did enter into His ears.   Z BTsR-LI EQRE IAUA UEL-ELAI EQRE UIShMO MAIKLU QULI UShUOThI BEZNIU   ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אקרא וישמע מהיכלו קולי ושועתי באזניו
8 Then the earth did shake and quake, the foundations of heaven did tremble; they were shaken, because He was wroth.   Ch UThGOSh (UIThGOSh) UThROSh AERTs MUSDUTh AShMIM IRGZU UIThGOShU KI-ChRA LU   ח ותגעש (ויתגעש) ותרעש הארץ מוסדות השמים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו
9 Smoke arose up in His nostrils, and fire out of His mouth did devour; coals flamed forth from Him.   T OLA OShN BEFU UESh MFIU ThEKL GChLIM BORU MMNU   ט עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו
10 He bowed the heavens also, and came down; and thick darkness was under His feet.   I UIT ShMIM UIRD UORFL ThChTh RGLIU   י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו
11 He rode on a cherub, and did fly; yes, He was seen on the wings of the wind.   IE UIRKB OL-KRUB UIOF UIRE OL-KNFI-RUCh   יא וירכב על-כרוב ויעף וירא על-כנפי-רוח
12 He made darkness pavilions round about Him, gathering of waters, thick clouds of the skies.   IB UIShTh ChShK SBIBThIU SKUTh ChShRTh-MIM OBI ShChQIM   יב וישת חשך סביבתיו סכות חשרת-מים עבי שחקים
13 At the brightness before Him coals of fire flamed forth.   IG MNGA NGDU BORU GChLI-ESh   יג מנגה נגדו בערו גחלי-אש
14 IAUA thundered from heaven, and the Most High gave forth His voice.   ID IROM MN-ShMIM IAUA UOLIUN IThN QULU   יד ירעם מן-שמים יהוה ועליון יתן קולו
15 He sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.   TU UIShLCh ChTsIM UIFITsM BRQ UIAMM (UIAM)   טו וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם (ויהם)
16 The channels of the sea appeared, the foundations of the world were laid bare by the rebuke of IAUA, at the blast of the breath of His nostrils.   TZ UIREU EFQI IM IGLU MSDUTh ThBL BGORTh IAUA MNShMTh RUCh EFU   טז ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו
17 He sent from on high, He took me; He drew me out of many waters;   IZ IShLCh MMRUM IQChNI IMShNI MMIM RBIM   יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים
18 He delivered me from mine enemy most strong, from them that hated me, for they were too mighty for me.   ICh ITsILNI MEIBI OZ MShNEI KI EMTsU MMNI   יח יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני
19 They confronted me in the day of my calamity; but IAUA was a stay to me.   IT IQDMNI BIUM EIDI UIAI IAUA MShON LI   יט יקדמני ביום אידי ויהי יהוה משען לי
20 He brought me forth also into a large place; He delivered me, because He delighted in me.   K UITsE LMRChB EThI IChLTsNI KI-ChFTs BI   כ ויצא למרחב אתי יחלצני כי-חפץ בי
21 IAUA rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands has He recompensed me.   KE IGMLNI IAUA KTsDQThI KBR IDI IShIB LI   כא יגמלני יהוה כצדקתי כבר ידי ישיב לי
22 For I have kept the ways of IAUA, and have not wickedly departed from my God.   KB KI ShMRThI DRKI IAUA ULE RShOThI MELAI   כב כי שמרתי דרכי יהוה ולא רשעתי מאלהי
23 For all His ordinances were before me; and as for His statutes, I did not depart from them.   KG KI KL-MShFTU LNGDI UChQThIU LE-ESUR MMNA   כג כי כל-משפטו לנגדי וחקתיו לא-אסור ממנה
24 I was single-hearted toward Him, and I kept myself from mine iniquity.   KD UEAIA ThMIM LU UEShThMRA MOUNI   כד ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני
25 Therefore has IAUA recompensed me according to my righteousness, according to my cleanness in His eyes.   KA UIShB IAUA LI KTsDQThI KBRI LNGD OINIU   כה וישב יהוה לי כצדקתי כברי לנגד עיניו
26 With the merciful You dost show Yourself merciful, with the upright man You dost show Yourself upright,   KU OM-ChSID ThThChSD OM-GBUR ThMIM ThThMM   כו עם-חסיד תתחסד עם-גבור תמים תתמם
27 With the pure You dost show Yourself pure; and with the crooked You dost show Yourself subtle.   KZ OM-NBR ThThBR UOM-OQSh ThThFL   כז עם-נבר תתבר ועם-עקש תתפל
28 The afflicted people You dost save; but Your eyes are on the haughty, that You may humble them.   KCh UETh-OM ONI ThUShIO UOINIK OL-RMIM ThShFIL   כח ואת-עם עני תושיע ועיניך על-רמים תשפיל
29 For You are my lamp, O IAUA; and IAUA does lighten my darkness.   KT KI-EThA NIRI IAUA UIAUA IGIA ChShKI   כט כי-אתה נירי יהוה ויהוה יגיה חשכי
30 For by You I run on a troop; by my God do I scale a wall.   L KI BKA ERUTs GDUD BELAI EDLG-ShUR   ל כי בכה ארוץ גדוד באלהי אדלג-שור
31 As for God, His way is perfect; the word of IAUA is tried; He is a shield to all them that take refuge in Him.   LE AEL ThMIM DRKU EMRTh IAUA TsRUFA MGN AUE LKL AChSIM BU   לא האל תמים דרכו אמרת יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו
32 For who is God, save IAUA? and who is a Rock, save our God?   LB KI MI-EL MBLODI IAUA UMI TsUR MBLODI ELAINU   לב כי מי-אל מבלעדי יהוה ומי צור מבלעדי אלהינו
33 The God who is my strong fortress, and who lets my way go forth straight;   LG AEL MOUZI ChIL UIThR ThMIM DRKU (DRKI)   לג האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכו (דרכי)
34 Who makes my feet like hinds', and sets me on my high places;   LD MShUA RGLIU (RGLI) KEILUTh UOL BMThI IOMDNI   לד משוה רגליו (רגלי) כאילות ועל במתי יעמדני
35 Who trains my hands for war, so that mine arms do bend a bow of brass.   LA MLMD IDI LMLChMA UNChTh QShTh-NChUShA ZROThI   לה מלמד ידי למלחמה ונחת קשת-נחושה זרעתי
36 You have also given me Your shield of salvation; and Your condescension has made me great.   LU UThThN-LI MGN IShOK UONThK ThRBNI   לו ותתן-לי מגן ישעך וענתך תרבני
37 You have enlarged my steps under me, and my feet have not slipped.   LZ ThRChIB TsODI ThChThNI ULE MODU QRSLI   לז תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסלי
38 I have pursued mine enemies, and destroyed them; neither did I turn back till they were consumed.   LCh ERDFA EIBI UEShMIDM ULE EShUB OD-KLUThM   לח ארדפה איבי ואשמידם ולא אשוב עד-כלותם
39 I have consumed them, and smitten them through, that they cannot arise; yes, they are fallen under my feet.   LT UEKLM UEMChTsM ULE IQUMUN UIFLU ThChTh RGLI   לט ואכלם ואמחצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי
40 For You have girded me with strength to the battle; You have subdued under me those that rose up against me.   M UThZRNI ChIL LMLChMA ThKRIO QMI ThChThNI   מ ותזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתני
41 You have also made mine enemies turn their backs to me; yes, them that hate me, that I might cut them off.   ME UEIBI ThThA LI ORF MShNEI UETsMIThM   מא ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתם
42 They looked, but there was none to save; even to IAUA, but He answered them not.   MB IShOU UEIN MShIO EL-IAUA ULE ONM   מב ישעו ואין משיע אל-יהוה ולא ענם
43 Then did I beat them small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the streets, and did tread them down.   MG UEShChQM KOFR-ERTs KTIT-ChUTsUTh EDQM ERQOM   מג ואשחקם כעפר-ארץ כטיט-חוצות אדקם ארקעם
44 You also have delivered me from the contentions of my people; You have kept me to be the head of the nations; a people whom I have not known serve me.   MD UThFLTNI MRIBI OMI ThShMRNI LRESh GUIM OM LE-IDOThI IOBDNI   מד ותפלטני מריבי עמי תשמרני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדני
45 The sons of the stranger dwindle away before me; as soon as they hear of me, they obey me.   MA BNI NKR IThKChShU-LI LShMUO EZN IShMOU LI   מה בני נכר יתכחשו-לי לשמוע אזן ישמעו לי
46 The sons of the stranger fade away, and come halting out of their close places.   MU BNI NKR IBLU UIChGRU MMSGRUThM   מו בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם
47 IAUA lives, and blessed be my Rock; and exalted be the God, my Rock of salvation;   MZ ChI-IAUA UBRUK TsURI UIRM ELAI TsUR IShOI   מז חי-יהוה וברוך צורי וירם אלהי צור ישעי
48 Even the God that executes vengeance for me, and brings down peoples under me,   MCh AEL ANThN NQMTh LI UMRID OMIM ThChThNI   מח האל הנתן נקמת לי ומריד עמים תחתני
49 That brings me forth from mine enemies; yes, You lift me up above them that rise up against me; You deliver me from the violent man.   MT UMUTsIEI MEIBI UMQMI ThRUMMNI MEISh ChMSIM ThTsILNI   מט ומוציאי מאיבי ומקמי תרוממני מאיש חמסים תצילני
50 Therefore I will give thanks to You, O IAUA, among the nations, and will sing praises to Your name.   N OL-KN EUDK IAUA BGUIM ULShMK EZMR   נ על-כן אודך יהוה בגוים ולשמך אזמר
51 A tower of salvation is He to His king; and shows mercy to His anointed, to David and to his seed, for evermore.   NE MGDIL (MGDUL) IShUOUTh MLKU UOShA-ChSD LMShIChU LDUD ULZROU OD-OULM   נא מגדיל (מגדול) ישועות מלכו ועשה-חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18