2Samuel 17 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Hushai's Counsel

1 Moreover Ahithophel said to Absalom: 'Let me now choose out twelve thousand men, and I will arise and pursue after David this night;   E UIEMR EChIThFL EL-EBShLUM EBChRA NE ShNIM-OShR ELF EISh UEQUMA UERDFA EChRI-DUD ALILA   א ויאמר אחיתפל אל-אבשלום אבחרה נא שנים-עשר אלף איש ואקומה וארדפה אחרי-דוד הלילה
2 and I will come on him while he is weary and weak-handed, and will make him afraid; and all the people that are with him shall flee; and I will smite the king only;   B UEBUE OLIU UAUE IGO URFA IDIM UAChRDThI EThU UNS KL-AOM EShR-EThU UAKIThI ETh-AMLK LBDU   ב ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אתו ונס כל-העם אשר-אתו והכיתי את-המלך לבדו
3 and I will bring back all the people to you; when all shall have returned, [save] the man whom you seek, all the people will be in peace.'   G UEShIBA KL-AOM ELIK KShUB AKL AEISh EShR EThA MBQSh KL-AOM IAIA ShLUM   ג ואשיבה כל-העם אליך כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש כל-העם יהיה שלום
4 The saying pleased Absalom well, and all the elders of Israel.   D UIIShR ADBR BOINI EBShLM UBOINI KL-ZQNI IShREL   ד ויישר הדבר בעיני אבשלם ובעיני כל-זקני ישראל
5 Then said Absalom: 'Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he says.'   A UIEMR EBShLUM QRE NE GM LChUShI AERKI UNShMOA MA-BFIU GM-AUE   ה ויאמר אבשלום קרא נא גם לחושי הארכי ונשמעה מה-בפיו גם-הוא
6 When Hushai was come to Absalom, Absalom spoke to him, saying: 'Ahithophel has spoken after this manner; shall we do after his saying? if not, speak you.'   U UIBE ChUShI EL-EBShLUM UIEMR EBShLUM ELIU LEMR KDBR AZA DBR EChIThFL ANOShA ETh-DBRU EM-EIN EThA DBR   ו ויבא חושי אל-אבשלום ויאמר אבשלום אליו לאמר כדבר הזה דבר אחיתפל הנעשה את-דברו אם-אין אתה דבר
7 Hushai said to Absalom: 'The counsel that Ahithophel has given this time is not good.'   Z UIEMR ChUShI EL-EBShLUM LE-TUBA AOTsA EShR-IOTs EChIThFL BFOM AZETh   ז ויאמר חושי אל-אבשלום לא-טובה העצה אשר-יעץ אחיתפל בפעם הזאת
8 Hushai said moreover: 'You know your father and his men, that they are mighty men, and they are embittered in their minds, as a bear robbed of her whelps in the field; and your father is a man of war, and will not lodge with the people.   Ch UIEMR ChUShI EThA IDOTh ETh-EBIK UETh-ENShIU KI GBRIM AMA UMRI NFSh AMA KDB ShKUL BShDA UEBIK EISh MLChMA ULE ILIN ETh-AOM   ח ויאמר חושי אתה ידעת את-אביך ואת-אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה כדב שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את-העם
9 Behold, he is hid now in some pit, or in some place; and it will come to pass, when they fall on them at the first, and whosoever hears it shall say: There is a slaughter among the people that follow Absalom;   T ANA OThA AUE-NChBE BEChTh AFChThIM EU BEChD AMQUMTh UAIA KNFL BAM BThChLA UShMO AShMO UEMR AIThA MGFA BOM EShR EChRI EBShLM   ט הנה עתה הוא-נחבא באחת הפחתים או באחד המקומת והיה כנפל בהם בתחלה ושמע השמע ואמר היתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלם
10 then even he that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, will utterly melt; for all Israel knows that your father is a mighty man, and they that are with him are valiant men.   I UAUE GM-BN-ChIL EShR LBU KLB AERIA AMS IMS KI-IDO KL-IShREL KI-GBUR EBIK UBNI-ChIL EShR EThU   י והוא גם-בן-חיל אשר לבו כלב האריה המס ימס כי-ידע כל-ישראל כי-גבור אביך ובני-חיל אשר אתו
11 But I counsel that all Israel be gathered together to you, from Dan even to Beer-sheba, as the sand that is by the sea for multitude; and that you go to battle in your own person.   IE KI IOTsThI AESF IESF OLIK KL-IShREL MDN UOD-BER ShBO KChUL EShR-OL-AIM LRB UFNIK ALKIM BQRB   יא כי יעצתי האסף יאסף עליך כל-ישראל מדן ועד-באר שבע כחול אשר-על-הים לרב ופניך הלכים בקרב
12 So shall we come on him in some place where he shall be found, and we will light on him as the dew falls on the ground; and of him and of all the men that are with him we will not leave so much as one.   IB UBENU ELIU BEChTh (BEChD) AMQUMTh EShR NMTsE ShM UNChNU OLIU KEShR IFL ATL OL-AEDMA ULE-NUThR BU UBKL-AENShIM EShR-EThU GM-EChD   יב ובאנו אליו באחת (באחד) המקומת אשר נמצא שם ונחנו עליו כאשר יפל הטל על-האדמה ולא-נותר בו ובכל-האנשים אשר-אתו גם-אחד
13 Moreover, if he withdraw himself into a city, then shall all Israel bring up ropes to that city, and we will draw it into the valley until there be not one small stone found there.'   IG UEM-EL-OIR IESF UAShIEU KL-IShREL EL-AOIR AAIE ChBLIM USChBNU EThU OD-ANChL OD EShR-LE-NMTsE ShM GM-TsRUR   יג ואם-אל-עיר יאסף והשיאו כל-ישראל אל-העיר ההיא חבלים וסחבנו אתו עד-הנחל עד אשר-לא-נמצא שם גם-צרור
14 Absalom and all the men of Israel said: 'The counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel.' --For IAUA had ordained to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that IAUA might bring evil on Absalom.   ID UIEMR EBShLUM UKL-EISh IShREL TUBA OTsTh ChUShI AERKI MOTsTh EChIThFL UIAUA TsUA LAFR ETh-OTsTh EChIThFL ATUBA LBOBUR ABIE IAUA EL-EBShLUM ETh-AROA   יד ויאמר אבשלום וכל-איש ישראל טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתפל ויהוה צוה להפר את-עצת אחיתפל הטובה לבעבור הביא יהוה אל-אבשלום את-הרעה
15 Then said Hushai to Zadok and to Abiathar the priests: 'Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled.   TU UIEMR ChUShI EL-TsDUQ UEL-EBIThR AKANIM KZETh UKZETh IOTs EChIThFL ETh-EBShLM UETh ZQNI IShREL UKZETh UKZETh IOTsThI ENI   טו ויאמר חושי אל-צדוק ואל-אביתר הכהנים כזאת וכזאת יעץ אחיתפל את-אבשלם ואת זקני ישראל וכזאת וכזאת יעצתי אני
16 Now therefore send quickly, and tell David, saying: Lodge not this night in the plains of the wilderness, but in any wise pass over; unless the king be swallowed up, and all the people that are with him.'   TZ UOThA ShLChU MARA UAGIDU LDUD LEMR EL-ThLN ALILA BORBUTh AMDBR UGM OBUR ThOBUR FN IBLO LMLK ULKL-AOM EShR EThU   טז ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמר אל-תלן הלילה בערבות המדבר וגם עבור תעבור פן יבלע למלך ולכל-העם אשר אתו
17 Now Jonathan and Ahimaaz stayed by En-rogel; and a maid-servant used to go and tell them; and they went and told king David; for they might not be seen to come into the city.   IZ UIAUNThN UEChIMOTs OMDIM BOIN-RGL UALKA AShFChA UAGIDA LAM UAM ILKU UAGIDU LMLK DUD KI LE IUKLU LAREUTh LBUE AOIRA   יז ויהונתן ואחימעץ עמדים בעין-רגל והלכה השפחה והגידה להם והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להראות לבוא העירה
18 But a lad saw them, and told Absalom; and they went both of them away quickly, and came to the house of a man in Bahurim, who had a well in his court; and they went down thither.   ICh UIRE EThM NOR UIGD LEBShLM UILKU ShNIAM MARA UIBEU EL-BITh-EISh BBChURIM ULU BER BChTsRU UIRDU ShM   יח וירא אתם נער ויגד לאבשלם וילכו שניהם מהרה ויבאו אל-בית-איש בבחורים ולו באר בחצרו וירדו שם
19 The woman took and spread the covering over the well's mouth, and strewed groats thereon; and nothing was known.   IT UThQCh AEShA UThFRSh ETh-AMSK OL-FNI ABER UThShTCh OLIU ARFUTh ULE NUDO DBR   יט ותקח האשה ותפרש את-המסך על-פני הבאר ותשטח עליו הרפות ולא נודע דבר
20 Absalom's servants came to the woman to the house; and they said: 'Where are Ahimaaz and Jonathan?' The woman said to them: 'They are gone over the brook of water.' When they had sought and could not find them, they returned to Jerusalem.   K UIBEU OBDI EBShLUM EL-AEShA ABIThA UIEMRU EIA EChIMOTs UIAUNThN UThEMR LAM AEShA OBRU MIKL AMIM UIBQShU ULE MTsEU UIShBU IRUShLM   כ ויבאו עבדי אבשלום אל-האשה הביתה ויאמרו איה אחימעץ ויהונתן ותאמר להם האשה עברו מיכל המים ויבקשו ולא מצאו וישבו ירושלם
21 It came to pass, after they were departed, that they came up out of the well, and went and told king David; and they said to David: 'Arise you, and pass quickly over the water; for thus has Ahithophel counselled against you.'   KE UIAI EChRI LKThM UIOLU MABER UILKU UIGDU LMLK DUD UIEMRU EL-DUD QUMU UOBRU MARA ETh-AMIM KI-KKA IOTs OLIKM EChIThFL   כא ויהי אחרי לכתם ויעלו מהבאר וילכו ויגדו למלך דוד ויאמרו אל-דוד קומו ועברו מהרה את-המים כי-ככה יעץ עליכם אחיתפל
22 Then David arose, and all the people that were with him, and they passed over the Jordan; by the morning light there lacked not one of them that was not gone over the Jordan.   KB UIQM DUD UKL-AOM EShR EThU UIOBRU ETh-AIRDN OD-EUR ABQR OD-EChD LE NODR EShR LE-OBR ETh-AIRDN   כב ויקם דוד וכל-העם אשר אתו ויעברו את-הירדן עד-אור הבקר עד-אחד לא נעדר אשר לא-עבר את-הירדן
23 When Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass, and arose, and got him home, to his city, and set his house in order, and strangled himself; and he died, and was buried in the sepulchre of his father.   KG UEChIThFL REA KI LE NOShThA OTsThU UIChBSh ETh-AChMUR UIQM UILK EL-BIThU EL-OIRU UITsU EL-BIThU UIChNQ UIMTh UIQBR BQBR EBIU   כג ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את-החמור ויקם וילך אל-ביתו אל-עירו ויצו אל-ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו
24 When David was come to Mahanaim, Absalom passed over the Jordan, he and all the men of Israel with him.   KD UDUD BE MChNIMA UEBShLM OBR ETh-AIRDN AUE UKL-EISh IShREL OMU   כד ודוד בא מחנימה ואבשלם עבר את-הירדן הוא וכל-איש ישראל עמו
25 Absalom had set Amasa over the host instead of Joab. Now Amasa was the son of a man, whose name was Ithra the Jesraelite, that went in to Abigal the daughter of Nahash, sister to Zeruiah Joab's mother.   KA UETh-OMShE ShM EBShLM ThChTh IUEB OL-ATsBE UOMShE BN-EISh UShMU IThRE AIShRELI EShR-BE EL-EBIGL BTh-NChSh EChUTh TsRUIA EM IUEB   כה ואת-עמשא שם אבשלם תחת יואב על-הצבא ועמשא בן-איש ושמו יתרא הישראלי אשר-בא אל-אביגל בת-נחש אחות צרויה אם יואב
26 Israel and Absalom pitched in the land of Gilead.   KU UIChN IShREL UEBShLM ERTs AGLOD   כו ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד
27 It came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi the son of Nahash of Rabbah of the children of Ammon, and Machir the son of Ammiel of Lo-debar, and Barzillai the Gileadite of Rogelim,   KZ UIAI KBUE DUD MChNIMA UShBI BN-NChSh MRBTh BNI-OMUN UMKIR BN-OMIEL MLE DBR UBRZLI AGLODI MRGLIM   כז ויהי כבוא דוד מחנימה ושבי בן-נחש מרבת בני-עמון ומכיר בן-עמיאל מלא דבר וברזלי הגלעדי מרגלים
28 brought beds, and basins, and earthen vessels, and wheat, and barley, and meal, and parched corn, and beans, and lentils, and parched pulse,   KCh MShKB USFUTh UKLI IUTsR UChTIM UShORIM UQMCh UQLI UFUL UODShIM UQLI   כח משכב וספות וכלי יוצר וחטים ושערים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי
29 and honey, and curd, and sheep, and cheese of kine, for David, and for the people that were with him, to eat; for they said: 'The people is hungry, and faint, and thirsty, in the wilderness.'   KT UDBSh UChMEA UTsEN UShFUTh BQR AGIShU LDUD ULOM EShR-EThU LEKUL KI EMRU AOM ROB UOIF UTsME BMDBR   כט ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר-אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18