2Samuel 13 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Amnon and Tamar

1 It came to pass after this, that Absalom the son of David had a fair sister, whose name was Tamar; and Amnon the son of David loved her.   E UIAI EChRI-KN ULEBShLUM BN-DUD EChUTh IFA UShMA ThMR UIEABA EMNUN BN-DUD   א ויהי אחרי-כן ולאבשלום בן-דוד אחות יפה ושמה תמר ויאהבה אמנון בן-דוד
2 Amnon was so distressed that he fell sick because of his sister Tamar; for she was a virgin; and it seemed hard to Amnon to do any thing to her.   B UITsR LEMNUN LAThChLUTh BOBUR ThMR EChThU KI BThULA AIE UIFLE BOINI EMNUN LOShUTh LA MEUMA   ב ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו כי בתולה היא ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה
3 But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shimeah David's brother; and Jonadab was a very subtle man.   G ULEMNUN RO UShMU IUNDB BN-ShMOA EChI DUD UIUNDB EISh ChKM MED   ג ולאמנון רע ושמו יונדב בן-שמעה אחי דוד ויונדב איש חכם מאד
4 He said to him: 'Why, O son of the king, are you thus becoming leaner from day to day? will you not tell me?' Amnon said to him: 'I love Tamar, my brother Absalom's sister.'   D UIEMR LU MDUO EThA KKA DL BN-AMLK BBQR BBQR ALUE ThGID LI UIEMR LU EMNUN ETh-ThMR EChUTh EBShLM EChI ENI EAB   ד ויאמר לו מדוע אתה ככה דל בן-המלך בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון את-תמר אחות אבשלם אחי אני אהב
5 Jonadab said to him: 'Lay you down on your bed, and feign yourself sick; and when your father comes to see you, say to him: Let my sister Tamar come, I pray you, and give me bread to eat, and dress the food in my sight, that I may see it, and eat it at her hand.'   A UIEMR LU IAUNDB ShKB OL-MShKBK UAThChL UBE EBIK LREUThK UEMRTh ELIU ThBE NE ThMR EChUThI UThBRNI LChM UOShThA LOINI ETh-ABRIA LMON EShR EREA UEKLThI MIDA   ה ויאמר לו יהונדב שכב על-משכבך והתחל ובא אביך לראותך ואמרת אליו תבא נא תמר אחותי ותברני לחם ועשתה לעיני את-הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה
6 So Amnon lay down, and feigned himself sick; and when the king was come to see him, Amnon said to the king: 'Let my sister Tamar come, I pray you, and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat at her hand.'   U UIShKB EMNUN UIThChL UIBE AMLK LREUThU UIEMR EMNUN EL-AMLK ThBUE-NE ThMR EChThI UThLBB LOINI ShThI LBBUTh UEBRA MIDA   ו וישכב אמנון ויתחל ויבא המלך לראותו ויאמר אמנון אל-המלך תבוא-נא תמר אחתי ותלבב לעיני שתי לבבות ואברה מידה
7 Then David sent home to Tamar, saying: 'Go now to your brother Amnon's house, and dress him food.'   Z UIShLCh DUD EL-ThMR ABIThA LEMR LKI NE BITh EMNUN EChIK UOShI-LU ABRIA   ז וישלח דוד אל-תמר הביתה לאמר לכי נא בית אמנון אחיך ועשי-לו הבריה
8 So Tamar went to her brother Amnon's house; and he was lying down. She took dough, and kneaded it, and made cakes in his sight, and did bake the cakes.   Ch UThLK ThMR BITh EMNUN EChIA UAUE ShKB UThQCh ETh-ABTsQ UThLUSh (UThLSh) UThLBB LOINIU UThBShL ETh-ALBBUTh   ח ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שכב ותקח את-הבצק ותלוש (ותלש) ותלבב לעיניו ותבשל את-הלבבות
9 She took the pan, and poured them out before him; but he refused to eat. Amnon said: 'Have out all men from me.' They went out every man from him.   T UThQCh ETh-AMShRTh UThTsQ LFNIU UIMEN LEKUL UIEMR EMNUN AUTsIEU KL-EISh MOLI UITsEU KL-EISh MOLIU   ט ותקח את-המשרת ותצק לפניו וימאן לאכול ויאמר אמנון הוציאו כל-איש מעלי ויצאו כל-איש מעליו
10 Amnon said to Tamar: 'Bring the food into the chamber, that I may eat of your hand.' Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.   I UIEMR EMNUN EL-ThMR ABIEI ABRIA AChDR UEBRA MIDK UThQCh ThMR ETh-ALBBUTh EShR OShThA UThBE LEMNUN EChIA AChDRA   י ויאמר אמנון אל-תמר הביאי הבריה החדר ואברה מידך ותקח תמר את-הלבבות אשר עשתה ותבא לאמנון אחיה החדרה
11 When she had brought them near to him to eat, he took hold of her, and said to her: 'Come lie with me, my sister.'   IE UThGSh ELIU LEKL UIChZQ-BA UIEMR LA BUEI ShKBI OMI EChUThI   יא ותגש אליו לאכל ויחזק-בה ויאמר לה בואי שכבי עמי אחותי
12 She answered him: 'Nay, my brother, do not force me; for no such thing ought to be done in Israel; do not you this wanton deed.   IB UThEMR LU EL-EChI EL-ThONNI KI LE-IOShA KN BIShREL EL-ThOShA ETh-ANBLA AZETh   יב ותאמר לו אל-אחי אל-תענני כי לא-יעשה כן בישראל אל-תעשה את-הנבלה הזאת
13 I, whither shall I carry my shame? and as for you, you will be as one of the base men in Israel. Now therefore, I pray you, speak to the king; for he will not withhold me from you.'   IG UENI ENA EULIK ETh-ChRFThI UEThA ThAIA KEChD ANBLIM BIShREL UOThA DBR-NE EL-AMLK KI LE IMNONI MMK   יג ואני אנה אוליך את-חרפתי ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל ועתה דבר-נא אל-המלך כי לא ימנעני ממך
14 Howbeit he would not hearken to her voice; but being stronger than she, he forced her, and lay with her.   ID ULE EBA LShMO BQULA UIChZQ MMNA UIONA UIShKB EThA   יד ולא אבה לשמע בקולה ויחזק ממנה ויענה וישכב אתה
15 Then Amnon hated her with exceeding great hatred; for the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. Amnon said to her: 'Arise, be gone.'   TU UIShNEA EMNUN ShNEA GDULA MED KI GDULA AShNEA EShR ShNEA MEABA EShR EABA UIEMR-LA EMNUN QUMI LKI   טו וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה ויאמר-לה אמנון קומי לכי
16 She said to him: 'Not so, because this great wrong in putting me forth is worse than the other that you didst to me.' But he would not hearken to her.   TZ UThEMR LU EL-EUDTh AROA AGDULA AZETh MEChRTh EShR-OShITh OMI LShLChNI ULE EBA LShMO LA   טז ותאמר לו אל-אודת הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר-עשית עמי לשלחני ולא אבה לשמע לה
17 Then he called his servant that ministered to him, and said: 'Put now this woman out from me, and bolt the door after her.'--   IZ UIQRE ETh-NORU MShRThU UIEMR ShLChU-NE ETh-ZETh MOLI AChUTsA UNOL ADLTh EChRIA   יז ויקרא את-נערו משרתו ויאמר שלחו-נא את-זאת מעלי החוצה ונעל הדלת אחריה
18 Now she had a garment of many colours on her; for with such robes were the king's daughters that were virgins apparelled.--His servant brought her out, and bolted the door after her.   ICh UOLIA KThNTh FSIM KI KN ThLBShN BNUTh-AMLK ABThULTh MOILIM UITsE EUThA MShRThU AChUTs UNOL ADLTh EChRIA   יח ועליה כתנת פסים כי כן תלבשן בנות-המלך הבתולת מעילים ויצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה
19 Tamar put ashes on her head, and rent her garment of many colours that was on her; and she laid her hand on her head, and went her way, crying aloud as she went.   IT UThQCh ThMR EFR OL-REShA UKThNTh AFSIM EShR OLIA QROA UThShM IDA OL-REShA UThLK ALUK UZOQA   יט ותקח תמר אפר על-ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה ותשם ידה על-ראשה ותלך הלוך וזעקה
20 Absalom her brother said to her: 'Has Amnon your brother been with you? but now hold your peace, my sister: he is your brother; take not this thing to heart.' So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house.   K UIEMR ELIA EBShLUM EChIA AEMINUN EChIK AIA OMK UOThA EChUThI AChRIShI EChIK AUE EL-ThShIThI ETh-LBK LDBR AZA UThShB ThMR UShMMA BITh EBShLUM EChIA   כ ויאמר אליה אבשלום אחיה האמינון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל-תשיתי את-לבך לדבר הזה ותשב תמר ושממה בית אבשלום אחיה
21 But when king David heard of all these things, he was very wroth.   KE UAMLK DUD ShMO ETh KL-ADBRIM AELA UIChR LU MED   כא והמלך דוד שמע את כל-הדברים האלה ויחר לו מאד
22 Absalom spoke to Amnon neither good nor bad; for Absalom hated Amnon, because he had forced his sister Tamar.   KB ULE-DBR EBShLUM OM-EMNUN LMRO UOD-TUB KI-ShNE EBShLUM ETh-EMNUN OL-DBR EShR ONA ETh ThMR EChThU   כב ולא-דבר אבשלום עם-אמנון למרע ועד-טוב כי-שנא אבשלום את-אמנון על-דבר אשר ענה את תמר אחתו
23 It came to pass after two full years, that Absalom had sheep-shearers in Baal-hazor, which is beside Ephraim; and Absalom invited all the king's sons.   KG UIAI LShNThIM IMIM UIAIU GZZIM LEBShLUM BBOL ChTsUR EShR OM-EFRIM UIQRE EBShLUM LKL-BNI AMLK   כג ויהי לשנתים ימים ויהיו גזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם-אפרים ויקרא אבשלום לכל-בני המלך
24 Absalom came to the king, and said: 'Behold now, your servant has sheep-shearers; let the king, I pray you, and his servants go with your servant.'   KD UIBE EBShLUM EL-AMLK UIEMR ANA-NE GZZIM LOBDK ILK-NE AMLK UOBDIU OM-OBDK   כד ויבא אבשלום אל-המלך ויאמר הנה-נא גזזים לעבדך ילך-נא המלך ועבדיו עם-עבדך
25 The king said to Absalom: 'Nay, my son, let us not all go, unless we be burdensome to you.' He pressed him; howbeit he would not go, but blessed him.   KA UIEMR AMLK EL-EBShLUM EL-BNI EL-NE NLK KLNU ULE NKBD OLIK UIFRTs-BU ULE-EBA LLKTh UIBRKAU   כה ויאמר המלך אל-אבשלום אל-בני אל-נא נלך כלנו ולא נכבד עליך ויפרץ-בו ולא-אבה ללכת ויברכהו
26 Then said Absalom: 'If not, I pray you, let my brother Amnon go with us.' The king said to him: 'Why should he go with you?'   KU UIEMR EBShLUM ULE ILK-NE EThNU EMNUN EChI UIEMR LU AMLK LMA ILK OMK   כו ויאמר אבשלום ולא ילך-נא אתנו אמנון אחי ויאמר לו המלך למה ילך עמך
27 But Absalom pressed him, and he let Amnon and all the king's sons go with him.   KZ UIFRTs-BU EBShLUM UIShLCh EThU ETh-EMNUN UETh KL-BNI AMLK   כז ויפרץ-בו אבשלום וישלח אתו את-אמנון ואת כל-בני המלך
28 Absalom commanded his servants, saying: 'Mark you now, when Amnon's heart is merry with wine; and when I say to you: Smite Amnon, then kill him, fear not; have not I commanded you? be courageous, and be valiant.'   KCh UITsU EBShLUM ETh-NORIU LEMR REU NE KTUB LB-EMNUN BIIN UEMRThI ELIKM AKU ETh-EMNUN UAMThM EThU EL-ThIREU ALUE KI ENKI TsUIThI EThKM ChZQU UAIU LBNI-ChIL   כח ויצו אבשלום את-נעריו לאמר ראו נא כטוב לב-אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו את-אמנון והמתם אתו אל-תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני-חיל
29 The servants of Absalom did to Amnon as Absalom had commanded. Then all the king's sons arose, and every man got him up on his mule, and fled.   KT UIOShU NORI EBShLUM LEMNUN KEShR TsUA EBShLUM UIQMU KL-BNI AMLK UIRKBU EISh OL-FRDU UINSU   כט ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה אבשלום ויקמו כל-בני המלך וירכבו איש על-פרדו וינסו
30 It came to pass, while they were in the way, that the tidings came to David, saying: 'Absalom has slain all the king's sons, and there is not one of them left.'   L UIAI AMA BDRK UAShMOA BEA EL-DUD LEMR AKA EBShLUM ETh-KL-BNI AMLK ULE-NUThR MAM EChD   ל ויהי המה בדרך והשמעה באה אל-דוד לאמר הכה אבשלום את-כל-בני המלך ולא-נותר מהם אחד
31 Then the king arose, and rent his garments, and lay on the earth; and all his servants stood by with their clothes rent.   LE UIQM AMLK UIQRO ETh-BGDIU UIShKB ERTsA UKL-OBDIU NTsBIM QROI BGDIM   לא ויקם המלך ויקרע את-בגדיו וישכב ארצה וכל-עבדיו נצבים קרעי בגדים
32 Jonadab, the son of Shimeah David's brother, answered and said: 'Let not my lord suppose that they have killed all the young men the king's sons; for Amnon only is dead; for by the appointment of Absalom this has been determined from the day that he forced his sister Tamar.   LB UION IUNDB BN-ShMOA EChI-DUD UIEMR EL-IEMR EDNI ETh KL-ANORIM BNI-AMLK AMIThU KI-EMNUN LBDU MTh KI-OL-FI EBShLUM AIThA ShUMA MIUM ONThU ETh ThMR EChThU   לב ויען יונדב בן-שמעה אחי-דוד ויאמר אל-יאמר אדני את כל-הנערים בני-המלך המיתו כי-אמנון לבדו מת כי-על-פי אבשלום היתה שומה מיום ענתו את תמר אחתו
33 Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead; for Amnon only is dead.'   LG UOThA EL-IShM EDNI AMLK EL-LBU DBR LEMR KL-BNI AMLK MThU KI-EM ( ) EMNUN LBDU MTh   לג ועתה אל-ישם אדני המלך אל-לבו דבר לאמר כל-בני המלך מתו כי-אם ( ) אמנון לבדו מת
34 But Absalom fled. The young man that kept the watch lifted up his eyes, and looked, and, behold, there came much people in a roundabout way by the hill-side.   LD UIBRCh EBShLUM UIShE ANOR ATsFA ETh-OINU UIRE UANA OM-RB ALKIM MDRK EChRIU MTsD AAR   לד ויברח אבשלום וישא הנער הצפה את-עינו וירא והנה עם-רב הלכים מדרך אחריו מצד ההר
35 Jonadab said to the king: 'Behold, the king's sons are come; as your servant said, so it is.'   LA UIEMR IUNDB EL-AMLK ANA BNI-AMLK BEU KDBR OBDK KN AIA   לה ויאמר יונדב אל-המלך הנה בני-המלך באו כדבר עבדך כן היה
36 It came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that, behold, the king's sons came, and lifted up their voice, and wept; and the king also and all his servants wept very sore.   LU UIAI KKLThU LDBR UANA BNI-AMLK BEU UIShEU QULM UIBKU UGM-AMLK UKL-OBDIU BKU BKI GDUL MED   לו ויהי ככלתו לדבר והנה בני-המלך באו וישאו קולם ויבכו וגם-המלך וכל-עבדיו בכו בכי גדול מאד
37 But Absalom fled, and went to Talmai the son of Ammihud, king of Geshur. [David] mourned for his son every day.   LZ UEBShLUM BRCh UILK EL-ThLMI BN-OMIChUR (OMIAUD) MLK GShUR UIThEBL OL-BNU KL-AIMIM   לז ואבשלום ברח וילך אל-תלמי בן-עמיחור (עמיהוד) מלך גשור ויתאבל על-בנו כל-הימים
38 So Absalom fled, and went to Geshur, and was there three years.   LCh UEBShLUM BRCh UILK GShUR UIAI-ShM ShLSh ShNIM   לח ואבשלום ברח וילך גשור ויהי-שם שלש שנים
39 The soul of king David failed with longing for Absalom; for he was comforted concerning Amnon, seeing he was dead.   LT UThKL DUD AMLK LTsETh EL-EBShLUM KI-NChM OL-EMNUN KI-MTh   לט ותכל דוד המלך לצאת אל-אבשלום כי-נחם על-אמנון כי-מת

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18