2Samuel 12 - ShMUEL - שמואל


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nathan Rebukes David

1 IAUA sent Nathan to David. He came to him, and said to him: 'There were two men in one city: the one rich, and the other poor.   E UIShLCh IAUA ETh-NThN EL-DUD UIBE ELIU UIEMR LU ShNI ENShIM AIU BOIR EChTh EChD OShIR UEChD RESh   א וישלח יהוה את-נתן אל-דוד ויבא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד ראש
2 The rich man had exceeding many flocks and herds;   B LOShIR AIA TsEN UBQR ARBA MED   ב לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאד
3 but the poor man had nothing save one little ewe lamb, which he had bought and reared; and it grew up together with him, and with his children; it did eat of his own morsel, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was to him as a daughter.   G ULRSh EIN-KL KI EM-KBShA EChTh QTNA EShR QNA UIChIA UThGDL OMU UOM-BNIU IChDU MFThU ThEKL UMKSU ThShThA UBChIQU ThShKB UThAI-LU KBTh   ג ולרש אין-כל כי אם-כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם-בניו יחדו מפתו תאכל ומכסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי-לו כבת
4 There came a traveller to the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd, to dress for the wayfaring man that was come to him, but took the poor man's lamb, and dressed it for the man that was come to him.'   D UIBE ALK LEISh AOShIR UIChML LQChTh MTsENU UMBQRU LOShUTh LERCh ABE-LU UIQCh ETh-KBShTh AEISh ARESh UIOShA LEISh ABE ELIU   ד ויבא הלך לאיש העשיר ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח הבא-לו ויקח את-כבשת האיש הראש ויעשה לאיש הבא אליו
5 David's anger was greatly kindled against the man; and he said to Nathan: 'As IAUA lives, the man that has done this deserves to die;   A UIChR-EF DUD BEISh MED UIEMR EL-NThN ChI-IAUA KI BN-MUTh AEISh AOShA ZETh   ה ויחר-אף דוד באיש מאד ויאמר אל-נתן חי-יהוה כי בן-מות האיש העשה זאת
6 and he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity.'   U UETh-AKBShA IShLM ERBOThIM OQB EShR OShA ETh-ADBR AZA UOL EShR LE-ChML   ו ואת-הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את-הדבר הזה ועל אשר לא-חמל
7 Nathan said to David: 'You are the man. Thus says IAUA, the God of Israel: I anointed you king over Israel, and I delivered you out of the hand of Saul;   Z UIEMR NThN EL-DUD EThA AEISh KA-EMR IAUA ELAI IShREL ENKI MShChThIK LMLK OL-IShREL UENKI ATsLThIK MID ShEUL   ז ויאמר נתן אל-דוד אתה האיש כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי משחתיך למלך על-ישראל ואנכי הצלתיך מיד שאול
8 and I gave you your master's house, and your master's wives into your bosom, and gave you the house of Israel and of Judah; and if that were too little, then would I add to you so much more.   Ch UEThNA LK ETh-BITh EDNIK UETh-NShI EDNIK BChIQK UEThNA LK ETh-BITh IShREL UIAUDA UEM-MOT UESFA LK KANA UKANA   ח ואתנה לך את-בית אדניך ואת-נשי אדניך בחיקך ואתנה לך את-בית ישראל ויהודה ואם-מעט ואספה לך כהנה וכהנה
9 Wherefore have you despised the word of IAUA, to do that which is evil in My sight? Uriah the Hittite you have smitten with the sword, and his wife you have taken to be your wife, and him you have slain with the sword of the children of Ammon.   T MDUO BZITh ETh-DBR IAUA LOShUTh ARO BOINU (BOINI) ETh EURIA AChThI AKITh BChRB UETh-EShThU LQChTh LK LEShA UEThU ARGTh BChRB BNI OMUN   ט מדוע בזית את-דבר יהוה לעשות הרע בעינו (בעיני) את אוריה החתי הכית בחרב ואת-אשתו לקחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני עמון
10 Now therefore, the sword shall never depart from your house; because you have despised Me, and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife.   I UOThA LE-ThSUR ChRB MBIThK OD-OULM OQB KI BZThNI UThQCh ETh-EShTh EURIA AChThI LAIUTh LK LEShA   י ועתה לא-תסור חרב מביתך עד-עולם עקב כי בזתני ותקח את-אשת אוריה החתי להיות לך לאשה
11 Thus says IAUA: Behold, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your eyes, and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of this sun.   IE KA EMR IAUA ANNI MQIM OLIK ROA MBIThK ULQChThI ETh-NShIK LOINIK UNThThI LROIK UShKB OM-NShIK LOINI AShMSh AZETh   יא כה אמר יהוה הנני מקים עליך רעה מביתך ולקחתי את-נשיך לעיניך ונתתי לרעיך ושכב עם-נשיך לעיני השמש הזאת
12 For you didst it secretly; but I will do this thing before all Israel, and before the sun.'   IB KI EThA OShITh BSThR UENI EOShA ETh-ADBR AZA NGD KL-IShREL UNGD AShMSh   יב כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את-הדבר הזה נגד כל-ישראל ונגד השמש
13 David said to Nathan: 'I have sinned against IAUA.' Nathan said to David: 'IAUA also has put away your sin; you shall not die.   IG UIEMR DUD EL-NThN ChTEThI LIAUA UIEMR NThN EL-DUD GM-IAUA AOBIR ChTEThK LE ThMUTh   יג ויאמר דוד אל-נתן חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל-דוד גם-יהוה העביר חטאתך לא תמות
14 Howbeit, because by this deed you have greatly blasphemed the enemies of IAUA, the child also that is born to you shall surely die.'   ID EFS KI-NETs NETsTh ETh-EIBI IAUA BDBR AZA GM ABN AILUD LK MUTh IMUTh   יד אפס כי-נאץ נאצת את-איבי יהוה בדבר הזה גם הבן הילוד לך מות ימות
15 Nathan departed to his house. IAUA struck the child that Uriah's wife bore to David, and it was very sick.   TU UILK NThN EL-BIThU UIGF IAUA ETh-AILD EShR ILDA EShTh-EURIA LDUD UIENSh   טו וילך נתן אל-ביתו ויגף יהוה את-הילד אשר ילדה אשת-אוריה לדוד ויאנש
16 David therefore besought God for the child; and David fasted, and as often as he went in, he lay all night on the earth.   TZ UIBQSh DUD ETh-AELAIM BOD ANOR UITsM DUD TsUM UBE ULN UShKB ERTsA   טז ויבקש דוד את-האלהים בעד הנער ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה
17 The elders of his house arose, and stood beside him, to raise him up from the earth; but he would not, neither did he eat bread with them.   IZ UIQMU ZQNI BIThU OLIU LAQIMU MN-AERTs ULE EBA ULE-BRE EThM LChM   יז ויקמו זקני ביתו עליו להקימו מן-הארץ ולא אבה ולא-ברא אתם לחם
18 It came to pass on the seventh day, that the child died. The servants of David feared to tell him that the child was dead; for they said: 'Behold, while the child was yet alive, we spoke to him, and he hearkened not to our voice; how then shall we tell him that the child is dead, so that he do himself some harm?'   ICh UIAI BIUM AShBIOI UIMTh AILD UIREU OBDI DUD LAGID LU KI-MTh AILD KI EMRU ANA BAIUTh AILD ChI DBRNU ELIU ULE-ShMO BQULNU UEIK NEMR ELIU MTh AILD UOShA ROA   יח ויהי ביום השביעי וימת הילד ויראו עבדי דוד להגיד לו כי-מת הילד כי אמרו הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולא-שמע בקולנו ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה
19 But when David saw that his servants whispered together, David perceived that the child was dead; and David said to his servants: 'Is the child dead?' They said: 'He is dead.'   IT UIRE DUD KI OBDIU MThLChShIM UIBN DUD KI MTh AILD UIEMR DUD EL-OBDIU AMTh AILD UIEMRU MTh   יט וירא דוד כי עבדיו מתלחשים ויבן דוד כי מת הילד ויאמר דוד אל-עבדיו המת הילד ויאמרו מת
20 Then David arose from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his apparel; and he came into the house of IAUA, and worshipped; then he came to his own house; and when he required, they set bread before him, and he did eat.   K UIQM DUD MAERTs UIRChTs UISK UIChLF ShMLThU UIBE BITh-IAUA UIShThChU UIBE EL-BIThU UIShEL UIShIMU LU LChM UIEKL   כ ויקם דוד מהארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלתו ויבא בית-יהוה וישתחו ויבא אל-ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל
21 Then said his servants to him: 'What thing is this that you have done? you didst fast and weep for the child, while it was alive; but when the child was dead, you didst rise and eat bread.'   KE UIEMRU OBDIU ELIU MA-ADBR AZA EShR OShIThA BOBUR AILD ChI TsMTh UThBK UKEShR MTh AILD QMTh UThEKL LChM   כא ויאמרו עבדיו אליו מה-הדבר הזה אשר עשיתה בעבור הילד חי צמת ותבך וכאשר מת הילד קמת ותאכל לחם
22 He said: 'While the child was yet alive, I fasted and wept; for I said: Who knows whether IAUA will not be gracious to me, that the child may live?   KB UIEMR BOUD AILD ChI TsMThI UEBKA KI EMRThI MI IUDO IChNNI (UChNNI) IAUA UChI AILD   כב ויאמר בעוד הילד חי צמתי ואבכה כי אמרתי מי יודע יחנני (וחנני) יהוה וחי הילד
23 But now he is dead, wherefore should I fast? can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me.'   KG UOThA MTh LMA ZA ENI TsM AEUKL LAShIBU OUD ENI ALK ELIU UAUE LE-IShUB ELI   כג ועתה מת למה זה אני צם האוכל להשיבו עוד אני הלך אליו והוא לא-ישוב אלי
24 David comforted Bath-sheba his wife, and went in to her, and lay with her; and she bore a son, and called his name Solomon. IAUA loved him;   KD UINChM DUD ETh BTh-ShBO EShThU UIBE ELIA UIShKB OMA UThLD BN UIQRE (UThQRE) ETh-ShMU ShLMA UIAUA EABU   כד וינחם דוד את בת-שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא (ותקרא) את-שמו שלמה ויהוה אהבו
25 and He sent by the hand of Nathan the prophet, and he called his name Jedidiah, for IAUA's sake.   KA UIShLCh BID NThN ANBIE UIQRE ETh-ShMU IDIDIA BOBUR IAUA   כה וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את-שמו ידידיה בעבור יהוה
26 Now Joab fought against Rabbah of the children of Ammon, and took the royal city.   KU UILChM IUEB BRBTh BNI OMUN UILKD ETh-OIR AMLUKA   כו וילחם יואב ברבת בני עמון וילכד את-עיר המלוכה
27 Joab sent messengers to David, and said: 'I have fought against Rabbah, yes, I have taken the city of waters.   KZ UIShLCh IUEB MLEKIM EL-DUD UIEMR NLChMThI BRBA GM-LKDThI ETh-OIR AMIM   כז וישלח יואב מלאכים אל-דוד ויאמר נלחמתי ברבה גם-לכדתי את-עיר המים
28 Now therefore gather the rest of the people together, and encamp against the city, and take it; unless I take the city, and it be called after my name.'   KCh UOThA ESF ETh-IThR AOM UChNA OL-AOIR ULKDA FN-ELKD ENI ETh-AOIR UNQRE ShMI OLIA   כח ועתה אסף את-יתר העם וחנה על-העיר ולכדה פן-אלכד אני את-העיר ונקרא שמי עליה
29 David gathered all the people together, and went to Rabbah, and fought against it, and took it.   KT UIESF DUD ETh-KL-AOM UILK RBThA UILChM BA UILKDA   כט ויאסף דוד את-כל-העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה
30 He took the crown of Malcam from off his head; and the weight thereof was a talent of gold, and in it were precious stones; and it was set on David's head. He brought forth the spoil of the city, exceeding much.   L UIQCh ETh-OTRTh-MLKM MOL REShU UMShQLA KKR ZAB UEBN IQRA UThAI OL-RESh DUD UShLL AOIR AUTsIE ARBA MED   ל ויקח את-עטרת-מלכם מעל ראשו ומשקלה ככר זהב ואבן יקרה ותהי על-ראש דוד ושלל העיר הוציא הרבה מאד
31 He brought forth the people that were therein, and put them under saws, and under harrows of iron, and under axes of iron, and made them pass through the brickkiln; and thus did he to all the cities of the children of Ammon. David and all the people returned to Jerusalem.   LE UETh-AOM EShR-BA AUTsIE UIShM BMGRA UBChRTsI ABRZL UBMGZRTh ABRZL UAOBIR EUThM BMLKN (BMLBN) UKN IOShA LKL ORI BNI-OMUN UIShB DUD UKL-AOM IRUShLM   לא ואת-העם אשר-בה הוציא וישם במגרה ובחרצי הברזל ובמגזרת הברזל והעביר אותם במלכן (במלבן) וכן יעשה לכל ערי בני-עמון וישב דוד וכל-העם ירושלם

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18