2Kings 23 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Josiah's Covenant

1 The king sent, and they gathered to him all the elders of Judah and of Jerusalem.   E UIShLCh AMLK UIESFU ELIU KL-ZQNI IAUDA UIRUShLM   א וישלח המלך ויאספו אליו כל-זקני יהודה וירושלם
2 The king went up to the house of IAUA, and all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests, and the prophets, and all the people, both small and great; and he read in their ears all the words of the book of the covenant which was found in the house of IAUA.   B UIOL AMLK BITh-IAUA UKL-EISh IAUDA UKL-IShBI IRUShLM EThU UAKANIM UANBIEIM UKL-AOM LMQTN UOD-GDUL UIQRE BEZNIAM ETh-KL-DBRI SFR ABRITh ANMTsE BBITh IAUA   ב ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וכל-ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל-העם למקטן ועד-גדול ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה
3 The king stood on the platform, and made a covenant before IAUA, to walk after IAUA, and to keep His commandments, and His testimonies, and His statutes, with all his heart, and all his soul, to confirm the words of this covenant that were written in this book; and all the people stood to the covenant.   G UIOMD AMLK OL-AOMUD UIKRTh ETh-ABRITh LFNI IAUA LLKTh EChR IAUA ULShMR MTsUThIU UETh-ODUThIU UETh-ChQThIU BKL-LB UBKL-NFSh LAQIM ETh-DBRI ABRITh AZETh AKThBIM OL-ASFR AZA UIOMD KL-AOM BBRITh   ג ויעמד המלך על-העמוד ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת-עדותיו ואת-חקתיו בכל-לב ובכל-נפש להקים את-דברי הברית הזאת הכתבים על-הספר הזה ויעמד כל-העם בברית
4 The king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of the second order, and the keepers of the door, to bring forth out of the temple of IAUA all the vessels that were made for Baal, and for the Asherah, and for all the host of heaven; and he burned them without Jerusalem in the fields of Kidron, and carried the ashes of them to Beth-el.   D UITsU AMLK ETh-ChLQIAU AKAN AGDUL UETh-KANI AMShNA UETh-ShMRI ASF LAUTsIE MAIKL IAUA ETh KL-AKLIM AOShUIM LBOL ULEShRA ULKL TsBE AShMIM UIShRFM MChUTs LIRUShLM BShDMUTh QDRUN UNShE ETh-OFRM BITh-EL   ד ויצו המלך את-חלקיהו הכהן הגדול ואת-כהני המשנה ואת-שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל-הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את-עפרם בית-אל
5 He put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had ordained to offer in the high places in the cities of Judah, and in the places round about Jerusalem; them also that offered to Baal, to the sun, and to the moon, and to the constellations, and to all the host of heaven.   A UAShBITh ETh-AKMRIM EShR NThNU MLKI IAUDA UIQTR BBMUTh BORI IAUDA UMSBI IRUShLM UETh-AMQTRIM LBOL LShMSh ULIRCh ULMZLUTh ULKL TsBE AShMIM   ה והשבית את-הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת-המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים
6 He brought out the Asherah from the house of IAUA, without Jerusalem, to the brook Kidron, and burned it at the brook Kidron, and stamped it small to powder, and cast the powder thereof on the graves of the common people.   U UITsE ETh-AEShRA MBITh IAUA MChUTs LIRUShLM EL-NChL QDRUN UIShRF EThA BNChL QDRUN UIDQ LOFR UIShLK ETh-OFRA OL-QBR BNI AOM   ו ויצא את-האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל-נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את-עפרה על-קבר בני העם
7 He broke down the houses of the sodomites, that were in the house of IAUA, where the women wove coverings for the Asherah.   Z UIThTs ETh-BThI AQDShIM EShR BBITh IAUA EShR ANShIM ERGUTh ShM BThIM LEShRA   ז ויתץ את-בתי הקדשים אשר בבית יהוה אשר הנשים ארגות שם בתים לאשרה
8 He brought all the priests out of the cities of Judah, and defiled the high places where the priests had made offerings, from Geba to Beer-sheba; and he broke down the high places of the gates that were at the entrance of the gate of Joshua the governor of the city, which were on a man's left hand as he entered the gate of the city.   Ch UIBE ETh-KL-AKANIM MORI IAUDA UITME ETh-ABMUTh EShR QTRU-ShMA AKANIM MGBO OD-BER ShBO UNThTs ETh-BMUTh AShORIM EShR-FThCh ShOR IAUShO ShR-AOIR EShR-OL-ShMEUL EISh BShOR AOIR   ח ויבא את-כל-הכהנים מערי יהודה ויטמא את-הבמות אשר קטרו-שמה הכהנים מגבע עד-באר שבע ונתץ את-במות השערים אשר-פתח שער יהושע שר-העיר אשר-על-שמאול איש בשער העיר
9 Nevertheless the priests of the high places came not up to the altar of IAUA in Jerusalem, but they did eat unleavened bread among their brethren.   T EK LE IOLU KANI ABMUTh EL-MZBCh IAUA BIRUShLM KI EM-EKLU MTsUTh BThUK EChIAM   ט אך לא יעלו כהני הבמות אל-מזבח יהוה בירושלם כי אם-אכלו מצות בתוך אחיהם
10 He defiled Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech.   I UTME ETh-AThFTh EShR BGI BNI- (BN-) ANM LBLThI LAOBIR EISh ETh-BNU UETh-BThU BESh LMLK   י וטמא את-התפת אשר בגי בני- (בן-) הנם לבלתי להעביר איש את-בנו ואת-בתו באש למלך
11 He took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entrance of the house of IAUA, by the chamber of Nethan-melech the officer, which was in the precincts; and he burned the chariots of the sun with fire.   IE UIShBTh ETh-ASUSIM EShR NThNU MLKI IAUDA LShMSh MBE BITh-IAUA EL-LShKTh NThN-MLK ASRIS EShR BFRURIM UETh-MRKBUTh AShMSh ShRF BESh   יא וישבת את-הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית-יהוה אל-לשכת נתן-מלך הסריס אשר בפרורים ואת-מרכבות השמש שרף באש
12 The altars that were on the roof of the upper chamber of Ahaz, which the kings of Judah had made, and the altars which Manasseh had made in the two courts of the house of IAUA, did the king break down, and beat them down from there, and cast the dust of them into the brook Kidron.   IB UETh-AMZBChUTh EShR OL-AGG OLITh EChZ EShR-OShU MLKI IAUDA UETh-AMZBChUTh EShR-OShA MNShA BShThI ChTsRUTh BITh-IAUA NThTs AMLK UIRTs MShM UAShLIK ETh-OFRM EL-NChL QDRUN   יב ואת-המזבחות אשר על-הגג עלית אחז אשר-עשו מלכי יהודה ואת-המזבחות אשר-עשה מנשה בשתי חצרות בית-יהוה נתץ המלך וירץ משם והשליך את-עפרם אל-נחל קדרון
13 The high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the detestation of the Zidonians, and for Chemosh the detestation of Moab, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile.   IG UETh-ABMUTh EShR OL-FNI IRUShLM EShR MIMIN LAR-AMShChITh EShR BNA ShLMA MLK-IShREL LOShThRTh ShQTs TsIDNIM ULKMUSh ShQTs MUEB ULMLKM ThUOBTh BNI-OMUN TME AMLK   יג ואת-הבמות אשר על-פני ירושלם אשר מימין להר-המשחית אשר בנה שלמה מלך-ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני-עמון טמא המלך
14 He broke in pieces the pillars, and cut down the Asherim, and filled their places with the bones of men.   ID UShBR ETh-AMTsBUTh UIKRTh ETh-AEShRIM UIMLE ETh-MQUMM OTsMUTh EDM   יד ושבר את-המצבות ויכרת את-האשרים וימלא את-מקומם עצמות אדם
15 Moreover the altar that was at Beth-el, and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, even that altar and the high place he broke down; and he burned the high place and stamped it small to powder, and burned the Asherah.   TU UGM ETh-AMZBCh EShR BBITh-EL ABMA EShR OShA IRBOM BN-NBT EShR AChTIE ETh-IShREL GM ETh-AMZBCh AAUE UETh-ABMA NThTs UIShRF ETh-ABMA ADQ LOFR UShRF EShRA   טו וגם את-המזבח אשר בבית-אל הבמה אשר עשה ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל גם את-המזבח ההוא ואת-הבמה נתץ וישרף את-הבמה הדק לעפר ושרף אשרה
16 As Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount; and he sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them on the altar, and defiled it, according to the word of IAUA which the man of God proclaimed, who proclaimed these things.   TZ UIFN IEShIAU UIRE ETh-AQBRIM EShR-ShM BAR UIShLCh UIQCh ETh-AOTsMUTh MN-AQBRIM UIShRF OL-AMZBCh UITMEAU KDBR IAUA EShR QRE EISh AELAIM EShR QRE ETh-ADBRIM AELA   טז ויפן יאשיהו וירא את-הקברים אשר-שם בהר וישלח ויקח את-העצמות מן-הקברים וישרף על-המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את-הדברים האלה
17 Then he said: 'What monument is that which I see?' The men of the city told him: 'It is the sepulchre of the man of God, who came from Judah, and proclaimed these things that you have done against the altar of Beth-el.'   IZ UIEMR MA ATsIUN ALZ EShR ENI REA UIEMRU ELIU ENShI AOIR AQBR EISh-AELAIM EShR-BE MIAUDA UIQRE ETh-ADBRIM AELA EShR OShITh OL AMZBCh BITh-EL   יז ויאמר מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש-האלהים אשר-בא מיהודה ויקרא את-הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית-אל
18 He said: 'Let him be; let no man move his bones.' So they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.   ICh UIEMR ANIChU LU EISh EL-INO OTsMUThIU UIMLTU OTsMUThIU ETh OTsMUTh ANBIE EShR-BE MShMRUN   יח ויאמר הניחו לו איש אל-ינע עצמותיו וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר-בא משמרון
19 All the houses also of the high places that were in the cities of Samaria, which the kings of Israel had made to provoke, Josiah took away, and did to them according to all the acts that he had done in Beth-el.   IT UGM ETh-KL-BThI ABMUTh EShR BORI ShMRUN EShR OShU MLKI IShREL LAKOIS ASIR IEShIAU UIOSh LAM KKL-AMOShIM EShR OShA BBITh-EL   יט וגם את-כל-בתי הבמות אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס הסיר יאשיהו ויעש להם ככל-המעשים אשר עשה בבית-אל
20 He slew all the priests of the high places that were there, on the altars, and burned men's bones on them; and he returned to Jerusalem.   K UIZBCh ETh-KL-KANI ABMUTh EShR-ShM OL-AMZBChUTh UIShRF ETh-OTsMUTh EDM OLIAM UIShB IRUShLM   כ ויזבח את-כל-כהני הבמות אשר-שם על-המזבחות וישרף את-עצמות אדם עליהם וישב ירושלם
21 The king commanded all the people, saying: 'Keep the passover to IAUA your God, as it is written in this book of the covenant.'   KE UITsU AMLK ETh-KL-AOM LEMR OShU FSCh LIAUA ELAIKM KKThUB OL SFR ABRITh AZA   כא ויצו המלך את-כל-העם לאמר עשו פסח ליהוה אלהיכם ככתוב על ספר הברית הזה
22 For there was not kept such a passover from the days of the judges that judged Israel, nor in all the days of the kings of Israel, nor of the kings of Judah;   KB KI LE NOShA KFSCh AZA MIMI AShFTIM EShR ShFTU ETh-IShREL UKL IMI MLKI IShREL UMLKI IAUDA   כב כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את-ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה
23 but in the eighteenth year of king Josiah was this passover kept to IAUA in Jerusalem.   KG KI EM-BShMNA OShRA ShNA LMLK IEShIAU NOShA AFSCh AZA LIAUA BIRUShLM   כג כי אם-בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו נעשה הפסח הזה ליהוה בירושלם
24 Moreover them that divined by a ghost or a familiar spirit, and the teraphim, and the idols, and all the detestable things that were spied in the land of Judah and in Jerusalem, did Josiah put away, that he might confirm the words of the law which were written in the book that Hilkiah the priest found in the house of IAUA.   KD UGM ETh-AEBUTh UETh-AIDONIM UETh-AThRFIM UETh-AGLLIM UETh KL-AShQTsIM EShR NREU BERTs IAUDA UBIRUShLM BOR IEShIAU LMON AQIM ETh-DBRI AThURA AKThBIM OL-ASFR EShR MTsE ChLQIAU AKAN BITh IAUA   כד וגם את-האבות ואת-הידענים ואת-התרפים ואת-הגללים ואת כל-השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם בער יאשיהו למען הקים את-דברי התורה הכתבים על-הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה
25 Like to him was there no king before him, that turned to IAUA with all his heart, and with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses; neither after him arose there any like him.   KA UKMAU LE-AIA LFNIU MLK EShR-ShB EL-IAUA BKL-LBBU UBKL-NFShU UBKL-MEDU KKL ThURTh MShA UEChRIU LE-QM KMAU   כה וכמהו לא-היה לפניו מלך אשר-שב אל-יהוה בכל-לבבו ובכל-נפשו ובכל-מאדו ככל תורת משה ואחריו לא-קם כמהו
26 Notwithstanding IAUA turned not from the fierceness of His great wrath, wherewith His anger was kindled against Judah, because of all the provocations wherewith Manasseh had provoked Him.   KU EK LE-ShB IAUA MChRUN EFU AGDUL EShR-ChRA EFU BIAUDA OL KL-AKOSIM EShR AKOISU MNShA   כו אך לא-שב יהוה מחרון אפו הגדול אשר-חרה אפו ביהודה על כל-הכעסים אשר הכעיסו מנשה
27 IAUA said: 'I will remove Judah also out of My sight, as I have removed Israel, and I will cast off this city which I have chosen, even Jerusalem, and the house of which I said: My name shall be there.'   KZ UIEMR IAUA GM ETh-IAUDA ESIR MOL FNI KEShR ASRThI ETh-IShREL UMESThI ETh-AOIR AZETh EShR-BChRThI ETh-IRUShLM UETh-ABITh EShR EMRThI IAIA ShMI ShM   כז ויאמר יהוה גם את-יהודה אסיר מעל פני כאשר הסרתי את-ישראל ומאסתי את-העיר הזאת אשר-בחרתי את-ירושלם ואת-הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם
28 Now the rest of the acts of Josiah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   KCh UIThR DBRI IEShIAU UKL-EShR OShA ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   כח ויתר דברי יאשיהו וכל-אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
29 In his days Pharaoh-necoh king of Egypt went up against the king of Assyria to the river Euphrates; and king Josiah went against him; and he slew him at Megiddo, when he had seen him.   KT BIMIU OLA FROA NKA MLK-MTsRIM OL-MLK EShUR OL-NAR-FRTh UILK AMLK IEShIAU LQREThU UIMIThAU BMGDU KREThU EThU   כט בימיו עלה פרעה נכה מלך-מצרים על-מלך אשור על-נהר-פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו
30 His servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. The people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father's stead.   L UIRKBAU OBDIU MTh MMGDU UIBEAU IRUShLM UIQBRAU BQBRThU UIQCh OM-AERTs ETh-IAUEChZ BN-IEShIAU UIMShChU EThU UIMLIKU EThU ThChTh EBIU   ל וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם-הארץ את-יהואחז בן-יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו
31 Jehoahaz was twenty and three years old when he began to reign; and he reigned three months in Jerusalem; and his mother's name was Hamutal the daughter of Jeremiah of Libnah.   LE BN-OShRIM UShLSh ShNA IAUEChZ BMLKU UShLShA ChDShIM MLK BIRUShLM UShM EMU ChMUTL BTh-IRMIAU MLBNA   לא בן-עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה
32 He did that which was evil in the sight of IAUA, according to all that his fathers had done.   LB UIOSh ARO BOINI IAUA KKL EShR-OShU EBThIU   לב ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו
33 Pharaoh-necoh put him in bands at Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem; and put the land to a fine of a hundred talents of silver, and a talent of gold.   LG UIESRAU FROA NKA BRBLA BERTs ChMTh BMLK (MMLK) BIRUShLM UIThN-ONSh OL-AERTs MEA KKR-KSF UKKR ZAB   לג ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך (ממלך) בירושלם ויתן-ענש על-הארץ מאה ככר-כסף וככר זהב
34 Pharaoh-necoh made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and changed his name to Jehoiakim; but he took Jehoahaz away; and he came to Egypt, and died there.   LD UIMLK FROA NKA ETh-ELIQIM BN-IEShIAU ThChTh IEShIAU EBIU UISB ETh-ShMU IAUIQIM UETh-IAUEChZ LQCh UIBE MTsRIM UIMTh ShM   לד וימלך פרעה נכה את-אליקים בן-יאשיהו תחת יאשיהו אביו ויסב את-שמו יהויקים ואת-יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שם
35 Jehoiakim gave the silver and the gold to Pharaoh; but he taxed the land to give the money according to the commandment of Pharaoh; he exacted the silver and the gold of the people of the land, of every one according to his taxation, to give it to Pharaoh-necoh.   LA UAKSF UAZAB NThN IAUIQIM LFROA EK AORIK ETh-AERTs LThTh ETh-AKSF OL-FI FROA EISh KORKU NGSh ETh-AKSF UETh-AZAB ETh-OM AERTs LThTh LFROA NKA   לה והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה אך העריך את-הארץ לתת את-הכסף על-פי פרעה איש כערכו נגש את-הכסף ואת-הזהב את-עם הארץ לתת לפרעה נכה
36 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem; and his mother's name was Zebudah the daughter of Pedaiah of Rumah.   LU BN-OShRIM UChMSh ShNA IAUIQIM BMLKU UEChTh OShRA ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU ZBIDA (ZBUDA) BTh-FDIA MN-RUMA   לו בן-עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה (זבודה) בת-פדיה מן-רומה
37 He did that which was evil in the sight of IAUA, according to all that his fathers had done.   LZ UIOSh ARO BOINI IAUA KKL EShR-OShU EBThIU   לז ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשו אבתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18