2Kings 21 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Manasseh Succeeds Hezekiah

1 Manasseh was twelve years old when he began to reign; and he reigned five and fifty years in Jerusalem; and his mother's name was Hephzi-bah.   E BN-ShThIM OShRA ShNA MNShA BMLKU UChMShIM UChMSh ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU ChFTsI-BA   א בן-שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי-בה
2 He did that which was evil in the sight of IAUA, after the abominations of the nations, whom IAUA cast out before the children of Israel.   B UIOSh ARO BOINI IAUA KThUOBTh AGUIM EShR AURISh IAUA MFNI BNI IShREL   ב ויעש הרע בעיני יהוה כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל
3 For he built again the high places which Hezekiah his father had destroyed; and he reared up altars for Baal, and made an Asherah, as did Ahab king of Israel, and worshipped all the host of heaven, and served them.   G UIShB UIBN ETh-ABMUTh EShR EBD ChZQIAU EBIU UIQM MZBChTh LBOL UIOSh EShRA KEShR OShA EChEB MLK IShREL UIShThChU LKL-TsBE AShMIM UIOBD EThM   ג וישב ויבן את-הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל-צבא השמים ויעבד אתם
4 He built altars in the house of IAUA, whereof IAUA said: 'In Jerusalem will I put My name.'   D UBNA MZBChTh BBITh IAUA EShR EMR IAUA BIRUShLM EShIM ETh-ShMI   ד ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את-שמי
5 He built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of IAUA.   A UIBN MZBChUTh LKL-TsBE AShMIM BShThI ChTsRUTh BITh-IAUA   ה ויבן מזבחות לכל-צבא השמים בשתי חצרות בית-יהוה
6 He made his son to pass through the fire, and practised soothsaying, and used enchantments, and appointed them that divined by a ghost or a familiar spirit: he wrought much evil in the sight of IAUA, to provoke Him.   U UAOBIR ETh-BNU BESh UOUNN UNChSh UOShA EUB UIDONIM ARBA LOShUTh ARO BOINI IAUA LAKOIS   ו והעביר את-בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיס
7 He set the graven image of Asherah, that he had made, in the house of which IAUA said to David and to Solomon his son: 'In this house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all the tribes of Israel, will I put My name for ever;   Z UIShM ETh-FSL AEShRA EShR OShA BBITh EShR EMR IAUA EL-DUD UEL-ShLMA BNU BBITh AZA UBIRUShLM EShR BChRThI MKL ShBTI IShREL EShIM ETh-ShMI LOULM   ז וישם את-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר יהוה אל-דוד ואל-שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את-שמי לעולם
8 neither will I cause the feet of Israel to wander any more out of the land which I gave their fathers; if only they will observe to do according to all that I have commanded them, and according to all the law that My servant Moses commanded them.'   Ch ULE ESIF LANID RGL IShREL MN-AEDMA EShR NThThI LEBUThM RQ EM-IShMRU LOShUTh KKL EShR TsUIThIM ULKL-AThURA EShR-TsUA EThM OBDI MShA   ח ולא אסיף להניד רגל ישראל מן-האדמה אשר נתתי לאבותם רק אם-ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל-התורה אשר-צוה אתם עבדי משה
9 But they hearkened not; and Manasseh seduced them to do that which is evil more than did the nations, whom IAUA destroyed before the children of Israel.   T ULE ShMOU UIThOM MNShA LOShUTh ETh-ARO MN-AGUIM EShR AShMID IAUA MFNI BNI IShREL   ט ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את-הרע מן-הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל
10 IAUA spoke by His servants the prophets, saying:   I UIDBR IAUA BID-OBDIU ANBIEIM LEMR   י וידבר יהוה ביד-עבדיו הנביאים לאמר
11 'Because Manasseh king of Judah has done these abominations, and has done wickedly above all that the Amorites did, that were before him, and has made Judah also to sin with his idols;   IE ION EShR OShA MNShA MLK-IAUDA AThOBUTh AELA ARO MKL EShR-OShU AEMRI EShR LFNIU UIChTE GM-ETh-IAUDA BGLULIU   יא יען אשר עשה מנשה מלך-יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר-עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם-את-יהודה בגלוליו
12 therefore thus says IAUA, the God of Israel: Behold, I bring such evil on Jerusalem and Judah, that whosoever hears of it, both his ears shall tingle.   IB LKN KA-EMR IAUA ELAI IShREL ANNI MBIE ROA OL-IRUShLM UIAUDA EShR KL-ShMOIU (ShMOA) ThTsLNA ShThI EZNIU   יב לכן כה-אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה על-ירושלם ויהודה אשר כל-שמעיו (שמעה) תצלנה שתי אזניו
13 I will stretch over Jerusalem the line of Samaria, and the plummet of the house of Ahab; and I will wipe Jerusalem as a man wipes a dish, wiping it and turning it upside down.   IG UNTIThI OL-IRUShLM ETh QU ShMRUN UETh-MShQLTh BITh EChEB UMChIThI ETh-IRUShLM KEShR-IMChA ETh-ATsLChTh MChA UAFK OL-FNIA   יג ונטיתי על-ירושלם את קו שמרון ואת-משקלת בית אחאב ומחיתי את-ירושלם כאשר-ימחה את-הצלחת מחה והפך על-פניה
14 I will cast off the remnant of Mine inheritance, and deliver them into the hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their enemies;   ID UNTShThI ETh ShERITh NChLThI UNThThIM BID EIBIAM UAIU LBZ ULMShSA LKL-EIBIAM   יד ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשסה לכל-איביהם
15 because they have done that which is evil in My sight, and have provoked Me, since the day their fathers came forth out of Egypt, even to this day.'   TU ION EShR OShU ETh-ARO BOINI UIAIU MKOSIM EThI MN-AIUM EShR ITsEU EBUThM MMTsRIM UOD AIUM AZA   טו יען אשר עשו את-הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי מן-היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה
16 Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; beside his sin wherewith he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of IAUA.   TZ UGM DM NQI ShFK MNShA ARBA MED OD EShR-MLE ETh-IRUShLM FA LFA LBD MChTEThU EShR AChTIE ETh-IAUDA LOShUTh ARO BOINI IAUA   טז וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר-מלא את-ירושלם פה לפה לבד מחטאתו אשר החטיא את-יהודה לעשות הרע בעיני יהוה
17 Now the rest of the acts of Manasseh, and all that he did, and his sin that he sinned, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   IZ UIThR DBRI MNShA UKL-EShR OShA UChTEThU EShR ChTE ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   יז ויתר דברי מנשה וכל-אשר עשה וחטאתו אשר חטא הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
18 Manasseh slept with his fathers, and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzza; and Amon his son reigned in his stead.   ICh UIShKB MNShA OM-EBThIU UIQBR BGN-BIThU BGN-OZE UIMLK EMUN BNU ThChThIU   יח וישכב מנשה עם-אבתיו ויקבר בגן-ביתו בגן-עזא וימלך אמון בנו תחתיו
19 Amon was twenty and two years old when he began to reign; and he reigned two years in Jerusalem; and his mother's name was Meshullemeth the daughter of Haruz of Jotbah.   IT BN-OShRIM UShThIM ShNA EMUN BMLKU UShThIM ShNIM MLK BIRUShLM UShM EMU MShLMTh BTh-ChRUTs MN-ITBA   יט בן-עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת-חרוץ מן-יטבה
20 He did that which was evil in the sight of IAUA, as did Manasseh his father.   K UIOSh ARO BOINI IAUA KEShR OShA MNShA EBIU   כ ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו
21 He walked in all the way that his father walked in, and served the idols that his father served, and worshipped them.   KE UILK BKL-ADRK EShR-ALK EBIU UIOBD ETh-AGLLIM EShR OBD EBIU UIShThChU LAM   כא וילך בכל-הדרך אשר-הלך אביו ויעבד את-הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם
22 He forsook IAUA, the God of his fathers, and walked not in the way of IAUA.   KB UIOZB ETh-IAUA ELAI EBThIU ULE ALK BDRK IAUA   כב ויעזב את-יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה
23 The servants of Amon conspired against him, and put the king to death in his own house.   KG UIQShRU OBDI-EMUN OLIU UIMIThU ETh-AMLK BBIThU   כג ויקשרו עבדי-אמון עליו וימיתו את-המלך בביתו
24 But the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.   KD UIK OM-AERTs ETh KL-AQShRIM OL-AMLK EMUN UIMLIKU OM-AERTs ETh-IEShIAU BNU ThChThIU   כד ויך עם-הארץ את כל-הקשרים על-המלך אמון וימליכו עם-הארץ את-יאשיהו בנו תחתיו
25 Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   KA UIThR DBRI EMUN EShR OShA ALE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   כה ויתר דברי אמון אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
26 He was buried in his sepulchre in the garden of Uzza; and Josiah his son reigned in his stead.   KU UIQBR EThU BQBRThU BGN-OZE UIMLK IEShIAU BNU ThChThIU   כו ויקבר אתו בקברתו בגן-עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18