2Kings 19 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Isaiah Encourages Hezekiah

1 It came to pass, when king Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of IAUA.   E UIAI KShMO AMLK ChZQIAU UIQRO ETh-BGDIU UIThKS BShQ UIBE BITh IAUA   א ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה
2 He sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet the son of Amoz.   B UIShLCh ETh-ELIQIM EShR-OL-ABITh UShBNE ASFR UETh ZQNI AKANIM MThKSIM BShQIM EL-IShOIAU ANBIE BN-EMUTs   ב וישלח את-אליקים אשר-על-הבית ושבנא הספר ואת זקני הכהנים מתכסים בשקים אל-ישעיהו הנביא בן-אמוץ
3 They said to him: 'Thus says Hezekiah: This day is a day of trouble, and of rebuke, and of contumely; for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth.   G UIEMRU ELIU KA EMR ChZQIAU IUM-TsRA UThUKChA UNETsA AIUM AZA KI BEU BNIM OD-MShBR UKCh EIN LLDA   ג ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה
4 It may be IAUA your God will hear all the words of Rab-shakeh, whom the king of Assyria his master has sent to taunt the living God, and will rebuke the words which IAUA your God has heard; wherefore make prayer for the remnant that is left.'   D EULI IShMO IAUA ELAIK ETh KL-DBRI RBShQA EShR ShLChU MLK-EShUR EDNIU LChRF ELAIM ChI UAUKICh BDBRIM EShR ShMO IAUA ELAIK UNShETh ThFLA BOD AShERITh ANMTsEA   ד אולי ישמע יהוה אלהיך את כל-דברי רבשקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה
5 So the servants of king Hezekiah came to Isaiah.   A UIBEU OBDI AMLK ChZQIAU EL-IShOIAU   ה ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו
6 Isaiah said to them: 'Thus shall you say to your master: Thus says IAUA: Be not afraid of the words that you have heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed Me.   U UIEMR LAM IShOIAU KA ThEMRUN EL-EDNIKM KA EMR IAUA EL-ThIRE MFNI ADBRIM EShR ShMOTh EShR GDFU NORI MLK-EShUR EThI   ו ויאמר להם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אתי
7 Behold, I will put a spirit in him, and he shall hear a rumour, and shall return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land.'   Z ANNI NThN BU RUCh UShMO ShMUOA UShB LERTsU UAFLThIU BChRB BERTsU   ז הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו
8 So Rab-shakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah; for he had heard that he was departed from Lachish.   Ch UIShB RBShQA UIMTsE ETh-MLK EShUR NLChM OL-LBNA KI ShMO KI NSO MLKISh   ח וישב רבשקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש
9 When he heard say of Tirhakah king of Ethiopia: 'Behold, he is come out to fight against you'; he sent messengers again to Hezekiah, saying:   T UIShMO EL-ThRAQA MLK-KUSh LEMR ANA ITsE LALChM EThK UIShB UIShLCh MLEKIM EL-ChZQIAU LEMR   ט וישמע אל-תרהקה מלך-כוש לאמר הנה יצא להלחם אתך וישב וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר
10 'Thus shall you speak to Hezekiah king of Judah, saying: Let not your God in whom you trust beguile you, saying: Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.   I KA ThEMRUN EL-ChZQIAU MLK-IAUDA LEMR EL-IShEK ELAIK EShR EThA BTCh BU LEMR LE ThNThN IRUShLM BID MLK EShUR   י כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור
11 Behold, you have heard what the kings of Assyria have done to all lands, by destroying them utterly; and shall you be delivered?   IE ANA EThA ShMOTh ETh EShR OShU MLKI EShUR LKL-AERTsUTh LAChRIMM UEThA ThNTsL   יא הנה אתה שמעת את אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל
12 Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden that were in Telassar?   IB AATsILU EThM ELAI AGUIM EShR ShChThU EBUThI ETh-GUZN UETh-ChRN URTsF UBNI-ODN EShR BThLEShR   יב ההצילו אתם אלהי הגוים אשר שחתו אבותי את-גוזן ואת-חרן ורצף ובני-עדן אשר בתלאשר
13 Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?'   IG EIU MLK-ChMTh UMLK ERFD UMLK LOIR SFRUIM ANO UOUA   יג איו מלך-חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע ועוה
14 Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it; and Hezekiah went up to the house of IAUA, and spread it before IAUA.   ID UIQCh ChZQIAU ETh-ASFRIM MID AMLEKIM UIQREM UIOL BITh IAUA UIFRShAU ChZQIAU LFNI IAUA   יד ויקח חזקיהו את-הספרים מיד המלאכים ויקראם ויעל בית יהוה ויפרשהו חזקיהו לפני יהוה
15 Hezekiah prayed before IAUA, and said: 'O IAUA, the God of Israel, that sit on the cherubim, You are the God, even You alone, of all the kingdoms of the earth; You have made heaven and earth.   TU UIThFLL ChZQIAU LFNI IAUA UIEMR IAUA ELAI IShREL IShB AKRBIM EThA-AUE AELAIM LBDK LKL MMLKUTh AERTs EThA OShITh ETh-AShMIM UETh-AERTs   טו ויתפלל חזקיהו לפני יהוה ויאמר יהוה אלהי ישראל ישב הכרבים אתה-הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את-השמים ואת-הארץ
16 Incline Your ear, O IAUA, and hear; open Your eyes, O IAUA, and see; and hear the words of Sennacherib, wherewith he has sent him to taunt the living God.   TZ ATA IAUA EZNK UShMO FQCh IAUA OINIK UREA UShMO ETh DBRI SNChRIB EShR ShLChU LChRF ELAIM ChI   טז הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלהים חי
17 Of a truth, IAUA, the kings of Assyria have laid waste the nations and their lands,   IZ EMNM IAUA AChRIBU MLKI EShUR ETh-AGUIM UETh-ERTsM   יז אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את-הגוים ואת-ארצם
18 and have cast their gods into the fire; for they were no gods, but the work of men's hands, wood and stone; therefore they have destroyed them.   ICh UNThNU ETh-ELAIAM BESh KI LE ELAIM AMA KI EM-MOShA IDI-EDM OTs UEBN UIEBDUM   יח ונתנו את-אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם-מעשה ידי-אדם עץ ואבן ויאבדום
19 Now therefore, O IAUA our God, save You us, I beseech You, out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that You are IAUA God, even You only.'   IT UOThA IAUA ELAINU AUShIONU NE MIDU UIDOU KL-MMLKUTh AERTs KI EThA IAUA ELAIM LBDK   יט ועתה יהוה אלהינו הושיענו נא מידו וידעו כל-ממלכות הארץ כי אתה יהוה אלהים לבדך
20 Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying: 'Thus says IAUA, the God of Israel: Whereas you have prayed to Me against Sennacherib king of Assyria, I have heard you.   K UIShLCh IShOIAU BN-EMUTs EL-ChZQIAU LEMR KA-EMR IAUA ELAI IShREL EShR AThFLLTh ELI EL-SNChRB MLK-EShUR ShMOThI   כ וישלח ישעיהו בן-אמוץ אל-חזקיהו לאמר כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר התפללת אלי אל-סנחרב מלך-אשור שמעתי
21 This is the word that IAUA has spoken concerning him: The virgin daughter of Zion has despised you and laughed you to scorn; the daughter of Jerusalem has shaken her head at you.   KE ZA ADBR EShR-DBR IAUA OLIU BZA LK LOGA LK BThULTh BTh-TsIUN EChRIK RESh ANIOA BTh IRUShLM   כא זה הדבר אשר-דבר יהוה עליו בזה לך לעגה לך בתולת בת-ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלם
22 Whom have you taunted and blasphemed? and against whom have you exalted your voice? Yes, you have lifted up your eyes on high, even against the Holy One of Israel!   KB ETh-MI ChRFTh UGDFTh UOL-MI ARIMUTh QUL UThShE MRUM OINIK OL-QDUSh IShREL   כב את-מי חרפת וגדפת ועל-מי הרימות קול ותשא מרום עיניך על-קדוש ישראל
23 By the messengers you have taunted the Lord, and have said: With the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the innermost parts of Lebanon; and I have cut down the tall cedars thereof, and the choice cypresses thereof; and I have entered into his farthest lodge, the forest of his fruitful field.   KG BID MLEKIK ChRFTh EDNI UThEMR BRKB (BRB) RKBI ENI OLIThI MRUM ARIM IRKThI LBNUN UEKRTh QUMTh ERZIU MBChUR BRShIU UEBUEA MLUN QTsA IOR KRMLU   כג ביד מלאכיך חרפת אדני ותאמר ברכב (ברב) רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרת קומת ארזיו מבחור ברשיו ואבואה מלון קצה יער כרמלו
24 I have digged and drunk strange waters, and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of Egypt.   KD ENI QRThI UShThIThI MIM ZRIM UEChRB BKF-FOMI KL IERI MTsUR   כד אני קרתי ושתיתי מים זרים ואחרב בכף-פעמי כל יארי מצור
25 Have you not heard? long ago I made it, in ancient times I fashioned it; now have I brought it to pass, yes, it is done; that fortified cities should be laid waste into ruinous heaps.   KA ALE-ShMOTh LMRChUQ EThA OShIThI LMIMI QDM UITsRThIA OThA ABIEThIA UThAI LAShUTh GLIM NTsIM ORIM BTsRUTh   כה הלא-שמעת למרחוק אתה עשיתי למימי קדם ויצרתיה עתה הביאתיה ותהי להשות גלים נצים ערים בצרות
26 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded; they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it is grown up.   KU UIShBIAN QTsRI-ID ChThU UIBShU AIU OShB ShDA UIRQ DShE ChTsIR GGUTh UShDFA LFNI QMA   כו וישביהן קצרי-יד חתו ויבשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדפה לפני קמה
27 But I know your sitting down, and your going out, and your coming in, and your raging against Me.   KZ UShBThK UTsEThK UBEK IDOThI UETh AThRGZK ELI   כז ושבתך וצאתך ובאך ידעתי ואת התרגזך אלי
28 Because of your raging against Me, and for that your tumult is come up into Mine ears, therefore will I put My hook in your nose, and My bridle in your lips, and I will turn you back by the way by which you came.   KCh ION AThRGZK ELI UShENNK OLA BEZNI UShMThI ChChI BEFK UMThGI BShFThIK UAShBThIK BDRK EShR-BETh BA   כח יען התרגזך אלי ושאננך עלה באזני ושמתי חחי באפך ומתגי בשפתיך והשבתיך בדרך אשר-באת בה
29 This shall be the sign to you: you shall eat this year that which grows of itself, and in the second year that which springs of the same; and in the third year sow you, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.   KT UZA-LK AEUTh EKUL AShNA SFICh UBShNA AShNITh SChISh UBShNA AShLIShITh ZROU UQTsRU UNTOU KRMIM UEKLU FRIM   כט וזה-לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיש ובשנה השלישית זרעו וקצרו ונטעו כרמים ואכלו פרים
30 The remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward.   L UISFA FLITTh BITh-IAUDA ANShERA ShRSh LMTA UOShA FRI LMOLA   ל ויספה פליטת בית-יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה
31 For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and out of mount Zion they that shall escape; the zeal of IAUA of hosts shall perform this.   LE KI MIRUShLM ThTsE ShERITh UFLITA MAR TsIUN QNETh IAUA (TsBEUTh) ThOShA-ZETh   לא כי מירושלם תצא שארית ופליטה מהר ציון קנאת יהוה (צבאות) תעשה-זאת
32 Therefore thus says IAUA concerning the king of Assyria: He shall not come to this city, nor shoot an arrow there, neither shall he come before it with shield, nor cast a mound against it.   LB LKN KA-EMR IAUA EL-MLK EShUR LE IBE EL-AOIR AZETh ULE-IURA ShM ChTs ULE-IQDMNA MGN ULE-IShFK OLIA SLLA   לב לכן כה-אמר יהוה אל-מלך אשור לא יבא אל-העיר הזאת ולא-יורה שם חץ ולא-יקדמנה מגן ולא-ישפך עליה סללה
33 By the way that he came, by the same shall he return, and he shall not come to this city, says IAUA.   LG BDRK EShR-IBE BA IShUB UEL-AOIR AZETh LE IBE NEM-IAUA   לג בדרך אשר-יבא בה ישוב ואל-העיר הזאת לא יבא נאם-יהוה
34 For I will defend this city to save it, for Mine own sake, and for My servant David's sake.'   LD UGNUThI EL-AOIR AZETh LAUShIOA LMONI ULMON DUD OBDI   לד וגנותי אל-העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי
35 It came to pass that night, that the angel of IAUA went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred fourscore and five thousand; and when men arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.   LA UIAI BLILA AAUE UITsE MLEK IAUA UIK BMChNA EShUR MEA ShMUNIM UChMShA ELF UIShKIMU BBQR UANA KLM FGRIM MThIM   לה ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך יהוה ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים
36 So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.   LU UISO UILK UIShB SNChRIB MLK-EShUR UIShB BNINUA   לו ויסע וילך וישב סנחריב מלך-אשור וישב בנינוה
37 It came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adrammelech and Sarezer his sons smote him with the sword; and they escaped into the land of Ararat. Esarhaddon his son reigned in his stead.   LZ UIAI AUE MShThChUA BITh NSRK ELAIU UEDRMLK UShRETsR (BNIU) AKAU BChRB UAMA NMLTU ERTs ERRT UIMLK ESR-ChDN BNU ThChThIU   לז ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו ואדרמלך ושראצר (בניו) הכהו בחרב והמה נמלטו ארץ אררט וימלך אסר-חדן בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18