2Kings 12 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Joash (Jehoash) Reigns over Judah

1 Jehoash was seven years old when he began to reign.   E BN-ShBO ShNIM IAUESh BMLKU   א בן-שבע שנים יהואש במלכו
2 In the seventh year of Jehu began Jehoash to reign; and he reigned forty years in Jerusalem; and his mother's name was Zibiah of Beer-sheba.   B BShNTh-ShBO LIAUE MLK IAUESh UERBOIM ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU TsBIA MBER ShBO   ב בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע
3 Jehoash did that which was right in the eyes of IAUA all his days wherein Jehoiada the priest instructed him.   G UIOSh IAUESh AIShR BOINI IAUA KL-IMIU EShR AURAU IAUIDO AKAN   ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן
4 Howbeit the high places were not taken away; the people still sacrificed and offered in the high places.   D RQ ABMUTh LE-SRU OUD AOM MZBChIM UMQTRIM BBMUTh   ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
5 Jehoash said to the priests: 'All the money of the hallowed things that is brought into the house of IAUA, in current money, the money of the persons for whom each man is rated, all the money that comes into any man's heart to bring into the house of IAUA,   A UIEMR IAUESh EL-AKANIM KL KSF AQDShIM EShR-IUBE BITh-IAUA KSF OUBR EISh KSF NFShUTh ORKU KL-KSF EShR IOLA OL LB-EISh LABIE BITh IAUA   ה ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה
6 let the priests take it to them, every man from him that bestows it on him; and they shall repair the breaches of the house, wheresoever any breach shall be found.'   U IQChU LAM AKANIM EISh METh MKRU UAM IChZQU ETh-BDQ ABITh LKL EShR-IMTsE ShM BDQ   ו יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק
7 But it was so, that in the three and twentieth year of king Jehoash the priests had not repaired the breaches of the house.   Z UIAI BShNTh OShRIM UShLSh ShNA LMLK IAUESh LE-ChZQU AKANIM ETh-BDQ ABITh   ז ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית
8 Then king Jehoash called for Jehoiada the priest, and for the other priests, and said to them: 'Why repair you not the breaches of the house? now therefore take no longer money from them that bestow it on you, but deliver it for the breaches of the house.'   Ch UIQRE AMLK IAUESh LIAUIDO AKAN ULKANIM UIEMR ELAM MDUO EINKM MChZQIM ETh-BDQ ABITh UOThA EL-ThQChU-KSF METh MKRIKM KI-LBDQ ABITh ThThNAU   ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו
9 The priests consented that they should take no longer money from the people, neither repair the breaches of the house.   T UIEThU AKANIM LBLThI QChTh-KSF METh AOM ULBLThI ChZQ ETh-BDQ ABITh   ט ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית
10 Jehoiada the priest took a chest, and bored a hole in the lid of it, and set it beside the altar, on the right side as one comes into the house of IAUA; and the priests that kept the threshold put therein all the money that was brought into the house of IAUA.   I UIQCh IAUIDO AKAN ERUN EChD UIQB ChR BDLThU UIThN EThU ETsL AMZBCh BIMIN (MIMIN) BBUE-EISh BITh IAUA UNThNU-ShMA AKANIM ShMRI ASF ETh-KL-AKSF AMUBE BITh-IAUA   י ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין (מימין) בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי הסף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה
11 It was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest came up, and they put up in bags and counted the money that was found in the house of IAUA.   IE UIAI KREUThM KI-RB AKSF BERUN UIOL SFR AMLK UAKAN AGDUL UITsRU UIMNU ETh-AKSF ANMTsE BITh-IAUA   יא ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה
12 They gave the money that was weighed out into the hands of them that did the work, that had the oversight of the house of IAUA; and they paid it out to the carpenters and the builders, that wrought on the house of IAUA,   IB UNThNU ETh-AKSF AMThKN OL-ID (IDI) OShI AMLEKA AFQDIM (AMFQDIM) BITh IAUA UIUTsIEAU LChRShI AOTs ULBNIM AOShIM BITh IAUA   יב ונתנו את-הכסף המתכן על-יד (ידי) עשי המלאכה הפקדים (המפקדים) בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה
13 and to the masons and the hewers of stone, and for buying timber and hewn stone to repair the breaches of the house of IAUA, and for all that was laid out for the house to repair it.   IG ULGDRIM ULChTsBI AEBN ULQNUTh OTsIM UEBNI MChTsB LChZQ ETh-BDQ BITh-IAUA ULKL EShR-ITsE OL-ABITh LChZQA   יג ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-בדק בית-יהוה ולכל אשר-יצא על-הבית לחזקה
14 But there were not made for the house of IAUA cups of silver, snuffers, basins, trumpets, any vessels of gold, or vessels of silver, of the money that was brought into the house of IAUA;   ID EK LE IOShA BITh IAUA SFUTh KSF MZMRUTh MZRQUTh ChTsTsRUTh KL-KLI ZAB UKLI-KSF MN-AKSF AMUBE BITh-IAUA   יד אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל-כלי זהב וכלי-כסף מן-הכסף המובא בית-יהוה
15 for they gave that to them that did the work, and repaired therewith the house of IAUA.   TU KI-LOShI AMLEKA IThNAU UChZQU-BU ETh-BITh IAUA   טו כי-לעשי המלאכה יתנהו וחזקו-בו את-בית יהוה
16 Moreover they reckoned not with the men, into whose hand they delivered the money to give to them that did the work; for they dealt faithfully.   TZ ULE IChShBU ETh-AENShIM EShR IThNU ETh-AKSF OL-IDM LThTh LOShI AMLEKA KI BEMNA AM OShIM   טז ולא יחשבו את-האנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים
17 The forfeit money, and the sin money, was not brought into the house of IAUA; it was the priests.   IZ KSF EShM UKSF ChTEUTh LE IUBE BITh IAUA LKANIM IAIU   יז כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה לכהנים יהיו
18 Then Hazael king of Aram went up, and fought against Gath, and took it; and Hazael set his face to go up to Jerusalem.   ICh EZ IOLA ChZEL MLK ERM UILChM OL-GTh UILKDA UIShM ChZEL FNIU LOLUTh OL-IRUShLM   יח אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על-גת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על-ירושלם
19 Jehoash king Judah took all the hallowed things that Jehoshaphat, and Jehoram, and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his own hallowed things, and all the gold that was found in the treasures of the house of IAUA, and of the king's house, and sent it to Hazael king of Aram; and he went away from Jerusalem.   IT UIQCh IAUESh MLK-IAUDA ETh KL-AQDShIM EShR-AQDIShU IAUShFT UIAURM UEChZIAU EBThIU MLKI IAUDA UETh-QDShIU UETh KL-AZAB ANMTsE BETsRUTh BITh-IAUA UBITh AMLK UIShLCh LChZEL MLK ERM UIOL MOL IRUShLM   יט ויקח יהואש מלך-יהודה את כל-הקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו ואת כל-הזהב הנמצא באצרות בית-יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם
20 Now the rest of the acts of Joash, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?   K UIThR DBRI IUESh UKL-EShR OShA ALUE-AM KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IAUDA   כ ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה
21 His servants arose, and made a conspiracy, and smote Joash at Beth-millo, on the way that goes down to Silla.   KE UIQMU OBDIU UIQShRU-QShR UIKU ETh-IUESh BITh MLE AIRD SLE   כא ויקמו עבדיו ויקשרו-קשר ויכו את-יואש בית מלא הירד סלא
22 For Jozacar the son of Shimeath, and Jehozabad the son of Shomer, his servants, smote him, and he died; and they buried him with his fathers in the city of David; and Amaziah his son reigned in his stead.   KB UIUZKR BN-ShMOTh UIAUZBD BN-ShMR OBDIU AKAU UIMTh UIQBRU EThU OM-EBThIU BOIR DUD UIMLK EMTsIA BNU ThChThIU   כב ויוזכר בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18