2Kings 1 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ahaziah's Messengers Meet Elijah

1 Moab rebelled against Israel after the death of Ahab.   E UIFShO MUEB BIShREL EChRI MUTh EChEB   א ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב
2 Ahaziah fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick; and he sent messengers, and said to them: 'Go, inquire of Baal-zebub the god of Ekron whether I shall recover of this sickness.'   B UIFL EChZIA BOD AShBKA BOLIThU EShR BShMRUN UIChL UIShLCh MLEKIM UIEMR ELAM LKU DRShU BBOL ZBUB ELAI OQRUN EM-EChIA MChLI ZA   ב ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה
3 But an angel of IAUA said to Elijah the Tishbite: 'Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them: Is it because there is no God in Israel, that you go to inquire of Baal-zebub the god of Ekron?   G UMLEK IAUA DBR EL-ELIA AThShBI QUM OLA LQRETh MLEKI MLK-ShMRUN UDBR ELAM AMBLI EIN-ELAIM BIShREL EThM ALKIM LDRSh BBOL ZBUB ELAI OQRUN   ג ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון
4 Now therefore thus says IAUA: You shall not come down from the bed whither you are gone up, but shall surely die.' Elijah departed.   D ULKN KA-EMR IAUA AMTA EShR-OLITh ShM LE-ThRD MMNA KI MUTh ThMUTh UILK ELIA   ד ולכן כה-אמר יהוה המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה
5 The messengers returned to him, and he said to them: 'Why is it that you are returned?'   A UIShUBU AMLEKIM ELIU UIEMR ELIAM MA-ZA ShBThM   ה וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם
6 They said to him: 'There came up a man to meet us, and said to us: Go, return to the king that sent you, and say to him: Thus says IAUA: Is it because there is no God in Israel, that you send to inquire of Baal-zebub the god of Ekron? therefore you shall not come down from the bed whither you are gone up, but shall surely die.'   U UIEMRU ELIU EISh OLA LQREThNU UIEMR ELINU LKU ShUBU EL-AMLK EShR-ShLCh EThKM UDBRThM ELIU KA EMR IAUA AMBLI EIN-ELAIM BIShREL EThA ShLCh LDRSh BBOL ZBUB ELAI OQRUN LKN AMTA EShR-OLITh ShM LE-ThRD MMNA KI-MUTh ThMUTh   ו ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות
7 He said to them: 'What manner of man was he that came up to meet you, and told you these words?'   Z UIDBR ELAM MA MShFT AEISh EShR OLA LQREThKM UIDBR ELIKM ETh-ADBRIM AELA   ז וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה
8 They answered him: 'He was a hairy man, and girt with a girdle of leather about his loins.' He said: 'It is Elijah the Tishbite.'   Ch UIEMRU ELIU EISh BOL ShOR UEZUR OUR EZUR BMThNIU UIEMR ELIA AThShBI AUE   ח ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא
9 Then the king sent to him a captain of fifty with his fifty. He went up to him; and, behold, he sat on the top of the hill. He spoke to him: 'O man of God, the king has said: Come down.'   T UIShLCh ELIU ShR-ChMShIM UChMShIU UIOL ELIU UANA IShB OL-RESh AAR UIDBR ELIU EISh AELAIM AMLK DBR RDA   ט וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה
10 Elijah answered and said to the captain of fifty: 'If I be a man of God, let fire come down from heaven, and consume you and your fifty.' There came down fire from heaven, and consumed him and his fifty.   I UIONA ELIAU UIDBR EL-ShR AChMShIM UEM-EISh ELAIM ENI ThRD ESh MN-AShMIM UThEKL EThK UETh-ChMShIK UThRD ESh MN-AShMIM UThEKL EThU UETh-ChMShIU   י ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו
11 Again he sent to him another captain of fifty with his fifty. He answered and said to him: 'O man of God, thus has the king said: Come down quickly.'   IE UIShB UIShLCh ELIU ShR-ChMShIM EChR UChMShIU UION UIDBR ELIU EISh AELAIM KA-EMR AMLK MARA RDA   יא וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה-אמר המלך מהרה רדה
12 Elijah answered and said to them: 'If I be a man of God, let fire come down from heaven, and consume you and your fifty.' The fire of God came down from heaven, and consumed him and his fifty.   IB UION ELIA UIDBR ELIAM EM-EISh AELAIM ENI ThRD ESh MN-AShMIM UThEKL EThK UETh-ChMShIK UThRD ESh-ELAIM MN-AShMIM UThEKL EThU UETh-ChMShIU   יב ויען אליה וידבר אליהם אם-איש האלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש-אלהים מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו
13 Again he sent the captain of a third fifty with his fifty. The third captain of fifty went up, and came and fell on his knees before Elijah, and besought him, and said to him: 'O man of God, I pray you, let my life, and the life of these fifty your servants, be precious in your sight.   IG UIShB UIShLCh ShR-ChMShIM ShLShIM UChMShIU UIOL UIBE ShR-AChMShIM AShLIShI UIKRO OL-BRKIU LNGD ELIAU UIThChNN ELIU UIDBR ELIU EISh AELAIM ThIQR-NE NFShI UNFSh OBDIK ELA ChMShIM BOINIK   יג וישב וישלח שר-חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך
14 Behold, there came fire down from heaven, and consumed the two former captains of fifty with their fifties; but now let my life be precious in your sight'   ID ANA IRDA ESh MN-AShMIM UThEKL ETh-ShNI ShRI AChMShIM AREShNIM UETh-ChMShIAM UOThA ThIQR NFShI BOINIK   יד הנה ירדה אש מן-השמים ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים ואת-חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך
15 The angel of IAUA said to Elijah: 'Go down with him; be not afraid of him.' He arose, and went down with him to the king.   TU UIDBR MLEK IAUA EL-ELIAU RD EUThU EL-ThIRE MFNIU UIQM UIRD EUThU EL-AMLK   טו וידבר מלאך יהוה אל-אליהו רד אותו אל-תירא מפניו ויקם וירד אותו אל-המלך
16 He said to him: 'Thus says IAUA: Forasmuch as you have sent messengers to inquire of Baal-zebub the god of Ekron, is it because there is no God in Israel to inquire of His word? therefore you shall not come down from the bed whether you are gone up, but shall surely die.'   TZ UIDBR ELIU KA-EMR IAUA ION EShR-ShLChTh MLEKIM LDRSh BBOL ZBUB ELAI OQRUN AMBLI EIN-ELAIM BIShREL LDRSh BDBRU LKN AMTA EShR-OLITh ShM LE-ThRD MMNA KI-MUTh ThMUTh   טז וידבר אליו כה-אמר יהוה יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין-אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות
17 So he died according to the word of IAUA which Elijah had spoken. Jehoram began to reign in his stead in the second year of Jehoram the son of Jehoshaphat king of Judah; because he had no son.   IZ UIMTh KDBR IAUA EShR-DBR ELIAU UIMLK IAURM ThChThIU BShNTh ShThIM LIAURM BN-IAUShFT MLK IAUDA KI LE-AIA LU BN   יז וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשנת שתים ליהורם בן-יהושפט מלך יהודה כי לא-היה לו בן
18 Now the rest of the acts of Ahaziah which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?   ICh UIThR DBRI EChZIAU EShR OShA ALUE-AMA KThUBIM OL-SFR DBRI AIMIM LMLKI IShREL   יח ויתר דברי אחזיהו אשר עשה הלוא-המה כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18