2Chronicles 30 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

All Israel Invited to the Passover

1 Hezekiah sent to all Israel and Judah, and wrote letters also to Ephraim and Manasseh, that they should come to the house of IAUA at Jerusalem, to keep the passover to IAUA, the God of Israel.   E UIShLCh IChZQIAU OL-KL-IShREL UIAUDA UGM-EGRUTh KThB OL-EFRIM UMNShA LBUE LBITh-IAUA BIRUShLM LOShUTh FSCh LIAUA ELAI IShREL   א וישלח יחזקיהו על-כל-ישראל ויהודה וגם-אגרות כתב על-אפרים ומנשה לבוא לבית-יהוה בירושלם לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל
2 For the king had taken counsel, and his princes, and all the congregation in Jerusalem, to keep the passover in the second month.   B UIUOTs AMLK UShRIU UKL-AQAL BIRUShLM LOShUTh AFSCh BChDSh AShNI   ב ויועץ המלך ושריו וכל-הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני
3 For they could not keep it at that time, because the priests had not sanctified themselves in sufficient number, neither had the people gathered themselves together to Jerusalem.   G KI LE IKLU LOShThU BOTh AAIE KI AKANIM LE-AThQDShU LMDI UAOM LE-NESFU LIRUShLM   ג כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא כי הכהנים לא-התקדשו למדי והעם לא-נאספו לירושלם
4 The thing was right in the eyes of the king and of all the congregation.   D UIIShR ADBR BOINI AMLK UBOINI KL-AQAL   ד ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל-הקהל
5 So they established a decree to make proclamation throughout all Israel, from Beer-sheba even to Dan, that they should come to keep the passover to IAUA, the God of Israel, at Jerusalem; for they had not kept it in great numbers according as it is written.   A UIOMIDU DBR LAOBIR QUL BKL-IShREL MBER-ShBO UOD-DN LBUE LOShUTh FSCh LIAUA ELAI-IShREL BIRUShLM KI LE LRB OShU KKThUB   ה ויעמידו דבר להעביר קול בכל-ישראל מבאר-שבע ועד-דן לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי-ישראל בירושלם כי לא לרב עשו ככתוב
6 So the posts went with the letters from the king and his princes throughout all Israel and Judah, and according to the commandment of the king, saying: 'You children of Israel, turn back to IAUA, the God of Abraham, Isaac, and Israel, that He may return to the remnant that are escaped of you out of the hand of the kings of Assyria.   U UILKU ARTsIM BEGRUTh MID AMLK UShRIU BKL-IShREL UIAUDA UKMTsUTh AMLK LEMR BNI IShREL ShUBU EL-IAUA ELAI EBRAM ITsChQ UIShREL UIShB EL-AFLITA ANShERTh LKM MKF MLKI EShUR   ו וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל-ישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר בני ישראל שובו אל-יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל-הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור
7 Be not you like your fathers, and like your brethren, who acted treacherously against IAUA, the God of their fathers, so that He delivered them to be an astonishment, as you see.   Z UEL-ThAIU KEBUThIKM UKEChIKM EShR MOLU BIAUA ELAI EBUThIAM UIThNM LShMA KEShR EThM REIM   ז ואל-תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים
8 Now be you not stiffnecked, as your fathers were; but yield yourselves to IAUA, and enter into His sanctuary, which He has sanctified for ever, and serve IAUA your God, that His fierce anger may turn away from you.   Ch OThA EL-ThQShU ORFKM KEBUThIKM ThNU-ID LIAUA UBEU LMQDShU EShR AQDISh LOULM UOBDU ETh-IAUA ELAIKM UIShB MKM ChRUN EFU   ח עתה אל-תקשו ערפכם כאבותיכם תנו-יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את-יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו
9 For if you turn back to IAUA, your brethren and your children shall find compassion before them that led them captive, and shall come back into this land; for IAUA your God is gracious and merciful, and will not turn away His face from you, if you return to Him.'   T KI BShUBKM OL-IAUA EChIKM UBNIKM LRChMIM LFNI ShUBIAM ULShUB LERTs AZETh KI-ChNUN URChUM IAUA ELAIKM ULE-ISIR FNIM MKM EM-ThShUBU ELIU   ט כי בשובכם על-יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי-חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא-יסיר פנים מכם אם-תשובו אליו
10 So the posts passed from city to city through the country of Ephraim and Manasseh, even to Zebulun; but they laughed them to scorn, and mocked them.   I UIAIU ARTsIM OBRIM MOIR LOIR BERTs-EFRIM UMNShA UOD-ZBLUN UIAIU MShChIQIM OLIAM UMLOGIM BM   י ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ-אפרים ומנשה ועד-זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם
11 Nevertheless divers of Asher and Manasseh and of Zebulun humbled themselves, and came to Jerusalem.   IE EK-ENShIM MEShR UMNShA UMZBLUN NKNOU UIBEU LIRUShLM   יא אך-אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם
12 Also in Judah was the hand of God to give them one heart, to do the commandment of the king and of the princes by the word of IAUA.   IB GM BIAUDA AIThA ID AELAIM LThTh LAM LB EChD LOShUTh MTsUTh AMLK UAShRIM BDBR IAUA   יב גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר יהוה
13 There assembled at Jerusalem much people to keep the feast of unleavened bread in the second month, a very great congregation.   IG UIESFU IRUShLM OM-RB LOShUTh ETh-ChG AMTsUTh BChDSh AShNI QAL LRB MED   יג ויאספו ירושלם עם-רב לעשות את-חג המצות בחדש השני קהל לרב מאד
14 They arose and took away the altars that were in Jerusalem, and all the altars for incense took they away, and cast them into the brook Kidron.   ID UIQMU UISIRU ETh-AMZBChUTh EShR BIRUShLM UETh KL-AMQTRUTh ASIRU UIShLIKU LNChL QDRUN   יד ויקמו ויסירו את-המזבחות אשר בירושלם ואת כל-המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון
15 Then they killed the passover lamb on the fourteenth day of the second month; and the priests and the Levites were ashamed, and sanctified themselves, and brought burnt-offerings into the house of IAUA.   TU UIShChTU AFSCh BERBOA OShR LChDSh AShNI UAKANIM UALUIM NKLMU UIThQDShU UIBIEU OLUTh BITh IAUA   טו וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה
16 They stood in their place after their order, according to the law of Moses the man of God; the priests dashed the blood, which they received of the hand of the Levites.   TZ UIOMDU OL-OMDM KMShFTM KThURTh MShA EISh-AELAIM AKANIM ZRQIM ETh-ADM MID ALUIM   טז ויעמדו על-עמדם כמשפטם כתורת משה איש-האלהים הכהנים זרקים את-הדם מיד הלוים
17 For there were many in the congregation that had not sanctified themselves; therefore the Levites had the charge of killing the passover lambs for every one that was not clean, to sanctify them to IAUA.   IZ KI-RBTh BQAL EShR LE-AThQDShU UALUIM OL-ShChITTh AFSChIM LKL LE TAUR LAQDISh LIAUA   יז כי-רבת בקהל אשר לא-התקדשו והלוים על-שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש ליהוה
18 For a multitude of the people, even many of Ephraim and Manasseh, Issachar and Zebulun, had not cleansed themselves, yet did they eat the passover otherwise than it is written. For Hezekiah had prayed for them, saying: 'The good IAUA pardon   ICh KI MRBITh AOM RBTh MEFRIM UMNShA IShShKR UZBLUN LE ATARU KI-EKLU ETh-AFSCh BLE KKThUB KI AThFLL IChZQIAU OLIAM LEMR IAUA ATUB IKFR BOD   יח כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי-אכלו את-הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד
19 every one that sets his heart to seek God, IAUA, the God of his fathers, though [he be] not [cleansed] according to the purification that pertains to holy things.'   IT KL-LBBU AKIN LDRUSh AELAIM IAUA ELAI EBUThIU ULE KTARTh AQDSh   יט כל-לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש
20 IAUA hearkened to Hezekiah, and healed the people.   K UIShMO IAUA EL-IChZQIAU UIRFE ETh-AOM   כ וישמע יהוה אל-יחזקיהו וירפא את-העם
21 The children of Israel that were present at Jerusalem kept the feast of unleavened bread seven days with great gladness; and the Levites and the priests praised IAUA day by day, singing with loud instruments to IAUA.   KE UIOShU BNI-IShREL ANMTsEIM BIRUShLM ETh-ChG AMTsUTh ShBOTh IMIM BShMChA GDULA UMALLIM LIAUA IUM BIUM ALUIM UAKANIM BKLI-OZ LIAUA   כא ויעשו בני-ישראל הנמצאים בירושלם את-חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים בכלי-עז ליהוה
22 Hezekiah spoke encouragingly to all the Levites that were well skilled in the service of IAUA. So they did eat throughout the feast for the seven days, offering sacrifices of peace-offerings, and giving thanks to IAUA, the God of their fathers.   KB UIDBR IChZQIAU OL-LB KL-ALUIM AMShKILIM ShKL-TUB LIAUA UIEKLU ETh-AMUOD ShBOTh AIMIM MZBChIM ZBChI ShLMIM UMThUDIM LIAUA ELAI EBUThIAM   כב וידבר יחזקיהו על-לב כל-הלוים המשכילים שכל-טוב ליהוה ויאכלו את-המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם
23 The whole congregation took counsel to keep other seven days; and they kept other seven days with gladness.   KG UIUOTsU KL-AQAL LOShUTh ShBOTh IMIM EChRIM UIOShU ShBOTh-IMIM ShMChA   כג ויועצו כל-הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת-ימים שמחה
24 For Hezekiah king of Judah did give to the congregation for offerings a thousand bullocks and seven thousand sheep; and the princes gave to the congregation a thousand bullocks and ten thousand sheep; and priests sanctified themselves in great numbers.   KD KI ChZQIAU MLK-IAUDA ARIM LQAL ELF FRIM UShBOTh ELFIM TsEN UAShRIM ARIMU LQAL FRIM ELF UTsEN OShRTh ELFIM UIThQDShU KANIM LRB   כד כי חזקיהו מלך-יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב
25 All the congregation of Judah, with the priests and the Levites, and all the congregation that came out of Israel, and the strangers that came out of the land of Israel, and that dwelt in Judah, rejoiced.   KA UIShMChU KL-QAL IAUDA UAKANIM UALUIM UKL-AQAL ABEIM MIShREL UAGRIM ABEIM MERTs IShREL UAIUShBIM BIAUDA   כה וישמחו כל-קהל יהודה והכהנים והלוים וכל-הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה
26 So there was great joy in Jerusalem; for since the time of Solomon the son of David king of Israel there was not the like in Jerusalem.   KU UThAI ShMChA-GDULA BIRUShLM KI MIMI ShLMA BN-DUID MLK IShREL LE KZETh BIRUShLM   כו ותהי שמחה-גדולה בירושלם כי מימי שלמה בן-דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם
27 Then the priests the Levites arose and blessed the people. Their voice was heard and their prayer came up to His holy habitation, even to heaven.   KZ UIQMU AKANIM ALUIM UIBRKU ETh-AOM UIShMO BQULM UThBUE ThFLThM LMOUN QDShU LShMIM   כז ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את-העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18