2Chronicles 28 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ahaz Succeeds Jotham in Judah

1 Ahaz was twenty years old when he began to reign; and he reigned sixteen years in Jerusalem; and he did not that which was right in the eyes of IAUA, like David his father;   E BN-OShRIM ShNA EChZ BMLKU UShSh-OShRA ShNA MLK BIRUShLM ULE-OShA AIShR BOINI IAUA KDUID EBIU   א בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה כדויד אביו
2 but he walked in the ways of the kings of Israel, and made also molten images for the Baalim.   B UILK BDRKI MLKI IShREL UGM MSKUTh OShA LBOLIM   ב וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים
3 Moreover he offered in the valley of the son of Hinnom, and burnt his children in the fire, according to the abominations of the heathen, whom IAUA cast out before the children of Israel.   G UAUE AQTIR BGIE BN-ANM UIBOR ETh-BNIU BESh KThOBUTh AGUIM EShR ARISh IAUA MFNI BNI IShREL   ג והוא הקטיר בגיא בן-הנם ויבער את-בניו באש כתעבות הגוים אשר הריש יהוה מפני בני ישראל
4 He sacrificed and offered in the high places, and on the hills, and under every leafy tree.   D UIZBCh UIQTR BBMUTh UOL-AGBOUTh UThChTh KL-OTs RONN   ד ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן
5 Wherefore IAUA his God delivered him into the hand of the king of Aram; and they smote him, and carried away of his a great multitude of captives, and brought them to Damascus. He was also delivered into the hand of the king of Israel, who smote him with a great slaughter.   A UIThNAU IAUA ELAIU BID MLK ERM UIKU-BU UIShBU MMNU ShBIA GDULA UIBIEU DRMShQ UGM BID-MLK IShREL NThN UIK-BU MKA GDULA   ה ויתנהו יהוה אלהיו ביד מלך ארם ויכו-בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמשק וגם ביד-מלך ישראל נתן ויך-בו מכה גדולה
6 For Pekah the son of Remaliah slew in Judah a hundred and twenty thousand in one day, all of them valiant men; because they had forsaken IAUA, the God of their fathers.   U UIARG FQCh BN-RMLIAU BIAUDA MEA UOShRIM ELF BIUM EChD AKL BNI-ChIL BOZBM ETh-IAUA ELAI EBUThM   ו ויהרג פקח בן-רמליהו ביהודה מאה ועשרים אלף ביום אחד הכל בני-חיל בעזבם את-יהוה אלהי אבותם
7 Zichri, a mighty man of Ephraim, slew Maaseiah the king's son, and Azrikam the ruler of the house, and Elkanah that was next to the king.   Z UIARG ZKRI GBUR EFRIM ETh-MOShIAU BN-AMLK UETh-OZRIQM NGID ABITh UETh-ELQNA MShNA AMLK   ז ויהרג זכרי גבור אפרים את-מעשיהו בן-המלך ואת-עזריקם נגיד הבית ואת-אלקנה משנה המלך
8 The children of Israel carried away captive of their brethren two hundred thousand women, sons, and daughters, and took also away much spoil from them, and brought the spoil to Samaria.   Ch UIShBU BNI-IShREL MEChIAM METhIM ELF NShIM BNIM UBNUTh UGM-ShLL RB BZZU MAM UIBIEU ETh-AShLL LShMRUN   ח וישבו בני-ישראל מאחיהם מאתים אלף נשים בנים ובנות וגם-שלל רב בזזו מהם ויביאו את-השלל לשמרון
9 But a prophet of IAUA was there, whose name was Oded; and he went out to meet the host that came to Samaria, and said to them: 'Behold, because IAUA, the God of your fathers, was wroth with Judah, He has delivered them into your hand, and you have slain them in a rage which has reached up to heaven.   T UShM AIA NBIE LIAUA ODD ShMU UITsE LFNI ATsBE ABE LShMRUN UIEMR LAM ANA BChMTh IAUA ELAI-EBUThIKM OL-IAUDA NThNM BIDKM UThARGU-BM BZOF OD LShMIM AGIO   ט ושם היה נביא ליהוה עדד שמו ויצא לפני הצבא הבא לשמרון ויאמר להם הנה בחמת יהוה אלהי-אבותיכם על-יהודה נתנם בידכם ותהרגו-בם בזעף עד לשמים הגיע
10 Now you purpose to bring the children of Judah and Jerusalem into subjection for bondmen and bondwomen to you; but are there not even with you acts of guilt of your own against IAUA your God?   I UOThA BNI-IAUDA UIRUShLM EThM EMRIM LKBSh LOBDIM ULShFChUTh LKM ALE RQ-EThM OMKM EShMUTh LIAUA ELAIKM   י ועתה בני-יהודה וירושלם אתם אמרים לכבש לעבדים ולשפחות לכם הלא רק-אתם עמכם אשמות ליהוה אלהיכם
11 Now hear me therefore, and send back the captives, that you have taken captive of your brethren; for the fierce wrath of IAUA is on you.'   IE UOThA ShMOUNI UAShIBU AShBIA EShR ShBIThM MEChIKM KI ChRUN EF-IAUA OLIKM   יא ועתה שמעוני והשיבו השביה אשר שביתם מאחיכם כי חרון אף-יהוה עליכם
12 Then certain of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Jehohanan, Berechiah the son of Meshillemoth, and Jehizkiah the son of Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against them that came from the war,   IB UIQMU ENShIM MREShI BNI-EFRIM OZRIAU BN-IAUChNN BRKIAU BN-MShLMUTh UIChZQIAU BN-ShLM UOMShE BN-ChDLI OL-ABEIM MN-ATsBE   יב ויקמו אנשים מראשי בני-אפרים עזריהו בן-יהוחנן ברכיהו בן-משלמות ויחזקיהו בן-שלם ועמשא בן-חדלי על-הבאים מן-הצבא
13 and said to them: 'You shall not bring in the captives hither; for you purpose that which will bring on us guilt against IAUA, to add to our sins and to our guilt; for our guilt is great, and there is fierce wrath against Israel.'   IG UIEMRU LAM LE-ThBIEU ETh-AShBIA ANA KI LEShMTh IAUA OLINU EThM EMRIM LASIF OL-ChTEThNU UOL-EShMThNU KI-RBA EShMA LNU UChRUN EF OL-IShREL   יג ויאמרו להם לא-תביאו את-השביה הנה כי לאשמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על-חטאתנו ועל-אשמתנו כי-רבה אשמה לנו וחרון אף על-ישראל
14 So the armed men left the captives and the spoil before the princes and all the congregation.   ID UIOZB AChLUTs ETh-AShBIA UETh-ABZA LFNI AShRIM UKL-AQAL   יד ויעזב החלוץ את-השביה ואת-הבזה לפני השרים וכל-הקהל
15 The men that have been mentioned by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them on asses, and brought them to Jericho, the city of palm-trees, to their brethren; then they returned to Samaria.   TU UIQMU AENShIM EShR-NQBU BShMUTh UIChZIQU BShBIA UKL-MORMIAM ALBIShU MN-AShLL UILBShM UINOLUM UIEKLUM UIShQUM UISKUM UINALUM BChMRIM LKL-KUShL UIBIEUM IRChU OIR-AThMRIM ETsL EChIAM UIShUBU ShMRUN   טו ויקמו האנשים אשר-נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל-מערמיהם הלבישו מן-השלל וילבשם וינעלום ויאכלום וישקום ויסכום וינהלום בחמרים לכל-כושל ויביאום ירחו עיר-התמרים אצל אחיהם וישובו שמרון
16 At that time did king Ahaz send to the kings of Assyria to help him.   TZ BOTh AAIE ShLCh AMLK EChZ OL-MLKI EShUR LOZR LU   טז בעת ההיא שלח המלך אחז על-מלכי אשור לעזר לו
17 For again the Edomites had come and smitten Judah, and carried away captives.   IZ UOUD EDUMIM BEU UIKU BIAUDA UIShBU-ShBI   יז ועוד אדומים באו ויכו ביהודה וישבו-שבי
18 The Philistines also had invaded the cities of the Lowland, and of the South of Judah, and had taken Beth-shemesh, and Aijalon, and Gederoth, and Soco with the towns thereof, and Timnah with the towns thereof, Gimzo also and the towns thereof; and they dwelt there.   ICh UFLShThIM FShTU BORI AShFLA UANGB LIAUDA UILKDU ETh-BITh-ShMSh UETh-EILUN UETh-AGDRUTh UETh-ShUKU UBNUThIA UETh-ThMNA UBNUThIA UETh-GMZU UETh-BNThIA UIShBU ShM   יח ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את-בית-שמש ואת-אילון ואת-הגדרות ואת-שוכו ובנותיה ואת-תמנה ובנותיה ואת-גמזו ואת-בנתיה וישבו שם
19 For IAUA brought Judah low because of Ahaz king of Israel; for he had cast away restraint in Judah, and acted treacherously against IAUA.   IT KI-AKNIO IAUA ETh-IAUDA BOBUR EChZ MLK-IShREL KI AFRIO BIAUDA UMOUL MOL BIAUA   יט כי-הכניע יהוה את-יהודה בעבור אחז מלך-ישראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל ביהוה
20 Tillegath-pilneser king of Assyria came to him, and distressed him, but strengthened him not.   K UIBE OLIU ThLGTh FLNESR MLK EShUR UITsR LU ULE ChZQU   כ ויבא עליו תלגת פלנאסר מלך אשור ויצר לו ולא חזקו
21 For Ahaz stripped the house of IAUA, and the house of the king and the princes, and gave thereof to the king of Assyria; but it helped him not.   KE KI-ChLQ EChZ ETh-BITh IAUA UETh-BITh AMLK UAShRIM UIThN LMLK EShUR ULE LOZRA LU   כא כי-חלק אחז את-בית יהוה ואת-בית המלך והשרים ויתן למלך אשור ולא לעזרה לו
22 In the time of his distress did he act even more treacherously against IAUA, this same king Ahaz.   KB UBOTh ATsR LU UIUSF LMOUL BIAUA AUE AMLK EChZ   כב ובעת הצר לו ויוסף למעול ביהוה הוא המלך אחז
23 For he sacrificed to the gods of Damascus, which smote him; and he said: 'Because the gods of the kings of Aram helped them, therefore will I sacrifice to them, that they may help me.' But they were the ruin of him, and of all Israel.   KG UIZBCh LELAI DRMShQ AMKIM BU UIEMR KI ELAI MLKI-ERM AM MOZRIM EThM LAM EZBCh UIOZRUNI UAM AIU-LU LAKShILU ULKL-IShREL   כג ויזבח לאלהי דרמשק המכים בו ויאמר כי אלהי מלכי-ארם הם מעזרים אתם להם אזבח ויעזרוני והם היו-לו להכשילו ולכל-ישראל
24 Ahaz gathered together the vessels of the house of God, and cut in pieces the vessels of the house of God, and shut up the doors of the house of IAUA; and he made him altars in every corner of Jerusalem.   KD UIESF EChZ ETh-KLI BITh-AELAIM UIQTsTs ETh-KLI BITh-AELAIM UISGR ETh-DLThUTh BITh-IAUA UIOSh LU MZBChUTh BKL-FNA BIRUShLM   כד ויאסף אחז את-כלי בית-האלהים ויקצץ את-כלי בית-האלהים ויסגר את-דלתות בית-יהוה ויעש לו מזבחות בכל-פנה בירושלם
25 In every city of Judah he made high places to offer to other gods, and provoked IAUA, the God of his fathers.   KA UBKL-OIR UOIR LIAUDA OShA BMUTh LQTR LELAIM EChRIM UIKOS ETh-IAUA ELAI EBThIU   כה ובכל-עיר ועיר ליהודה עשה במות לקטר לאלהים אחרים ויכעס את-יהוה אלהי אבתיו
26 Now the rest of his acts, and all his ways, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.   KU UIThR DBRIU UKL-DRKIU AREShNIM UAEChRUNIM ANM KThUBIM OL-SFR MLKI-IAUDA UIShREL   כו ויתר דבריו וכל-דרכיו הראשנים והאחרונים הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל
27 Ahaz slept with his fathers, and they buried him in the city, even in Jerusalem; for they brought him not into the sepulchres of the kings of Israel; and Hezekiah his son reigned in his stead.   KZ UIShKB EChZ OM-EBThIU UIQBRAU BOIR BIRUShLM KI LE ABIEAU LQBRI MLKI IShREL UIMLK IChZQIAU BNU ThChThIU   כז וישכב אחז עם-אבתיו ויקברהו בעיר בירושלם כי לא הביאהו לקברי מלכי ישראל וימלך יחזקיהו בנו תחתיו

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18