2Chronicles 25 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Amaziah Succeeds Joash in Judah

1 Amaziah was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem; and his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.   E BN-OShRIM UChMSh ShNA MLK EMTsIAU UOShRIM UThShO ShNA MLK BIRUShLM UShM EMU IAUODN MIRUShLIM   א בן-עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים
2 He did that which was right in the eyes of IAUA, but not with a whole heart.   B UIOSh AIShR BOINI IAUA RQ LE BLBB ShLM   ב ויעש הישר בעיני יהוה רק לא בלבב שלם
3 Now it came to pass, when the kingdom was established to him, that he slew his servants who had killed the king his father.   G UIAI KEShR ChZQA AMMLKA OLIU UIARG ETh-OBDIU AMKIM ETh-AMLK EBIU   ג ויהי כאשר חזקה הממלכה עליו ויהרג את-עבדיו המכים את-המלך אביו
4 But he put not their children to death, but did according to that which is written in the law in the book of Moses, as IAUA commanded, saying: 'The fathers shall not die for the children, neither shall the children die for the fathers; but every man shall die for his own sin.'   D UETh-BNIAM LE AMITh KI KKThUB BThURA BSFR MShA EShR-TsUA IAUA LEMR LE-IMUThU EBUTh OL-BNIM UBNIM LE-IMUThU OL-EBUTh KI EISh BChTEU IMUThU   ד ואת-בניהם לא המית כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-צוה יהוה לאמר לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות כי איש בחטאו ימותו
5 Moreover Amaziah gathered Judah together, and ordered them according to their fathers' houses, under captains of thousands and captains of hundreds, even all Judah and Benjamin; and he numbered them from twenty years old and upward, and found them three hundred thousand chosen men, able to go forth to war, that could handle spear and shield.   A UIQBTs EMTsIAU ETh-IAUDA UIOMIDM LBITh-EBUTh LShRI AELFIM ULShRI AMEUTh LKL-IAUDA UBNIMN UIFQDM LMBN OShRIM ShNA UMOLA UIMTsEM ShLSh-MEUTh ELF BChUR IUTsE TsBE EChZ RMCh UTsNA   ה ויקבץ אמציהו את-יהודה ויעמידם לבית-אבות לשרי האלפים ולשרי המאות לכל-יהודה ובנימן ויפקדם למבן עשרים שנה ומעלה וימצאם שלש-מאות אלף בחור יוצא צבא אחז רמח וצנה
6 He hired also a hundred thousand mighty men of valour out of Israel for a hundred talents of silver.   U UIShKR MIShREL MEA ELF GBUR ChIL BMEA KKR-KSF   ו וישכר מישראל מאה אלף גבור חיל במאה ככר-כסף
7 But there came a man of God to him, saying: 'O king, let not the army of Israel go with you; for IAUA is not with Israel, even with all the children of Ephraim.   Z UEISh AELAIM BE ELIU LEMR AMLK EL-IBUE OMK TsBE IShREL KI EIN IAUA OM-IShREL KL BNI EFRIM   ז ואיש האלהים בא אליו לאמר המלך אל-יבוא עמך צבא ישראל כי אין יהוה עם-ישראל כל בני אפרים
8 But if you will go, and do engage never so valiantly in battle, God will cast you down before the enemy; for God has power to help, and to cast down.'   Ch KI EM-BE EThA OShA ChZQ LMLChMA IKShILK AELAIM LFNI EUIB KI ISh-KCh BELAIM LOZUR ULAKShIL   ח כי אם-בא אתה עשה חזק למלחמה יכשילך האלהים לפני אויב כי יש-כח באלהים לעזור ולהכשיל
9 Amaziah said to the man of God: 'But what shall we do for the hundred talents which I have given to the army of Israel?' The man of God answered: 'IAUA is able to give you much more than this.'   T UIEMR EMTsIAU LEISh AELAIM UMA-LOShUTh LMETh AKKR EShR NThThI LGDUD IShREL UIEMR EISh AELAIM ISh LIAUA LThTh LK ARBA MZA   ט ויאמר אמציהו לאיש האלהים ומה-לעשות למאת הככר אשר נתתי לגדוד ישראל ויאמר איש האלהים יש ליהוה לתת לך הרבה מזה
10 Then Amaziah separated them, to wit, the army that was come to him out of Ephraim, to go back home; wherefore their anger was greatly kindled against Judah, and they returned home in fierce anger.   I UIBDILM EMTsIAU LAGDUD EShR-BE ELIU MEFRIM LLKTh LMQUMM UIChR EFM MED BIAUDA UIShUBU LMQUMM BChRI-EF   י ויבדילם אמציהו להגדוד אשר-בא אליו מאפרים ללכת למקומם ויחר אפם מאד ביהודה וישובו למקומם בחרי-אף
11 Amaziah took courage, and led forth his people, and went to the Valley of Salt, and smote of the children of Seir ten thousand.   IE UEMTsIAU AThChZQ UINAG ETh-OMU UILK GIE AMLCh UIK ETh-BNI-ShOIR OShRTh ELFIM   יא ואמציהו התחזק וינהג את-עמו וילך גיא המלח ויך את-בני-שעיר עשרת אלפים
12 Other ten thousand did the children of Judah carry away alive, and brought them to the top of the Rock, and cast them down from the top of the Rock, that they all were broken in pieces.   IB UOShRTh ELFIM ChIIM ShBU BNI IAUDA UIBIEUM LRESh ASLO UIShLIKUM MRESh-ASLO UKLM NBQOU   יב ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה ויביאום לראש הסלע וישליכום מראש-הסלע וכלם נבקעו
13 But the men of the army whom Amaziah sent back, that they should not go with him to battle, fell on the cities of Judah, from Samaria even to Beth-horon, and smote of them three thousand, and took much spoil.   IG UBNI AGDUD EShR AShIB EMTsIAU MLKTh OMU LMLChMA UIFShTU BORI IAUDA MShMRUN UOD-BITh ChURUN UIKU MAM ShLShTh ELFIM UIBZU BZA RBA   יג ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה ויפשטו בערי יהודה משמרון ועד-בית חורון ויכו מהם שלשת אלפים ויבזו בזה רבה
14 Now it came to pass, after that Amaziah was come from the slaughter of the Edomites, that he brought the gods of the children of Seir, and set them up to be his gods, and prostrated himself before them, and offered to them.   ID UIAI EChRI BUE EMTsIAU MAKUTh ETh-EDUMIM UIBE ETh-ELAI BNI ShOIR UIOMIDM LU LELAIM ULFNIAM IShThChUA ULAM IQTR   יד ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את-אדומים ויבא את-אלהי בני שעיר ויעמידם לו לאלהים ולפניהם ישתחוה ולהם יקטר
15 Wherefore the anger of IAUA was kindled against Amaziah, and He sent to him a prophet, who said to him: 'Why have you sought after the gods of the people, which have not delivered their own people out of your hand?'   TU UIChR-EF IAUA BEMTsIAU UIShLCh ELIU NBIE UIEMR LU LMA DRShTh ETh-ELAI AOM EShR LE-ATsILU ETh-OMM MIDK   טו ויחר-אף יהוה באמציהו וישלח אליו נביא ויאמר לו למה דרשת את-אלהי העם אשר לא-הצילו את-עמם מידך
16 It came to pass, as he talked with him, that [the king] said to him: 'Have we made you of the king's counsel? forbear; why should you be smitten?' Then the prophet forbore, and said: 'I know that God has determined to destroy you, because you have done this, and have not hearkened to my counsel.'   TZ UIAI BDBRU ELIU UIEMR LU ALIUOTs LMLK NThNUK ChDL-LK LMA IKUK UIChDL ANBIE UIEMR IDOThI KI-IOTs ELAIM LAShChIThK KI-OShITh ZETh ULE ShMOTh LOTsThI   טז ויהי בדברו אליו ויאמר לו הליועץ למלך נתנוך חדל-לך למה יכוך ויחדל הנביא ויאמר ידעתי כי-יעץ אלהים להשחיתך כי-עשית זאת ולא שמעת לעצתי
17 Then Amaziah king of Judah took advice, and sent to Joash, the son of Jehoahaz the son of Jehu, king of Israel, saying: 'Come, let us look one another in the face.'   IZ UIUOTs EMTsIAU MLK IAUDA UIShLCh EL-IUESh BN-IAUEChZ BN-IAUE MLK IShREL LEMR LK NThREA FNIM   יז ויועץ אמציהו מלך יהודה וישלח אל-יואש בן-יהואחז בן-יהוא מלך ישראל לאמר לך נתראה פנים
18 Joash king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying: 'The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying: Give your daughter to my son to wife; and there passed by the wild beasts that were in Lebanon, and trod down the thistle.   ICh UIShLCh IUESh MLK-IShREL EL-EMTsIAU MLK-IAUDA LEMR AChUCh EShR BLBNUN ShLCh EL-AERZ EShR BLBNUN LEMR ThNA-ETh-BThK LBNI LEShA UThOBR ChITh AShDA EShR BLBNUN UThRMS ETh-AChUCh   יח וישלח יואש מלך-ישראל אל-אמציהו מלך-יהודה לאמר החוח אשר בלבנון שלח אל-הארז אשר בלבנון לאמר תנה-את-בתך לבני לאשה ותעבר חית השדה אשר בלבנון ותרמס את-החוח
19 You say--lo, you have smitten Edom; will your heart therefore lift you up to glory therein? abide now at home; why should you meddle with evil, that you should fall, even you, and Judah with you?'   IT EMRTh ANA AKITh ETh-EDUM UNShEK LBK LAKBID OThA ShBA BBIThK LMA ThThGRA BROA UNFLTh EThA UIAUDA OMK   יט אמרת הנה הכית את-אדום ונשאך לבך להכביד עתה שבה בביתך למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך
20 But Amaziah would not hear; for it was of God, that He might deliver them into the hand [of their enemies], because they had sought after the gods of Edom.   K ULE-ShMO EMTsIAU KI MAELAIM AIE LMON ThThM BID KI DRShU ETh ELAI EDUM   כ ולא-שמע אמציהו כי מהאלהים היא למען תתם ביד כי דרשו את אלהי אדום
21 So Joash king of Israel went up; and he and Amaziah king of Judah looked one another in the face at Beth-shemesh, which belongs to Judah.   KE UIOL IUESh MLK-IShREL UIThREU FNIM AUE UEMTsIAU MLK-IAUDA BBITh ShMSh EShR LIAUDA   כא ויעל יואש מלך-ישראל ויתראו פנים הוא ואמציהו מלך-יהודה בבית שמש אשר ליהודה
22 Judah was put to the worse before Israel; and they fled every man to his tent.   KB UINGF IAUDA LFNI IShREL UINSU EISh LEALIU   כב וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש לאהליו
23 Joash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Joash, the son of Jehoahaz, at Beth-shemesh, and brought him to Jerusalem, and broke down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim to the corner gate, four hundred cubits.   KG UETh EMTsIAU MLK-IAUDA BN-IUESh BN-IAUEChZ ThFSh IUESh MLK-IShREL BBITh ShMSh UIBIEAU IRUShLM UIFRTs BChUMTh IRUShLM MShOR EFRIM OD-ShOR AFUNA ERBO MEUTh EMA   כג ואת אמציהו מלך-יהודה בן-יואש בן-יהואחז תפש יואש מלך-ישראל בבית שמש ויביאהו ירושלם ויפרץ בחומת ירושלם משער אפרים עד-שער הפונה ארבע מאות אמה
24 [he took] all the gold and silver, and all the vessels that were found in the house of God with Obed-edom, and the treasures of the king's house, the hostages also, and returned to Samaria.   KD UKL-AZAB UAKSF UETh KL-AKLIM ANMTsEIM BBITh-AELAIM OM-OBD EDUM UETh-EUTsRUTh BITh AMLK UETh BNI AThORBUTh UIShB ShMRUN   כד וכל-הזהב והכסף ואת כל-הכלים הנמצאים בבית-האלהים עם-עבד אדום ואת-אוצרות בית המלך ואת בני התערבות וישב שמרון
25 Amaziah the son of Joash king of Judah lived after the death of Joash son of Jehoahaz king of Israel fifteen years.   KA UIChI EMTsIAU BN-IUESh MLK IAUDA EChRI MUTh IUESh BN-IAUEChZ MLK IShREL ChMSh OShRA ShNA   כה ויחי אמציהו בן-יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן-יהואחז מלך ישראל חמש עשרה שנה
26 Now the rest of the acts of Amaziah, first and last, behold, are they not written in the book of the kings of Judah and Israel?   KU UIThR DBRI EMTsIAU AREShNIM UAEChRUNIM ALE ANM KThUBIM OL-SFR MLKI-IAUDA UIShREL   כו ויתר דברי אמציהו הראשנים והאחרונים הלא הנם כתובים על-ספר מלכי-יהודה וישראל
27 Now from the time that Amaziah did turn away from following IAUA they made a conspiracy against him in Jerusalem; and he fled to Lachish; but they sent after him to Lachish, and slew him there.   KZ UMOTh EShR-SR EMTsIAU MEChRI IAUA UIQShRU OLIU QShR BIRUShLM UINS LKIShA UIShLChU EChRIU LKIShA UIMIThAU ShM   כז ומעת אשר-סר אמציהו מאחרי יהוה ויקשרו עליו קשר בירושלם וינס לכישה וישלחו אחריו לכישה וימיתהו שם
28 They brought him on horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.   KCh UIShEAU OL-ASUSIM UIQBRU EThU OM-EBThIU BOIR IAUDA   כח וישאהו על-הסוסים ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר יהודה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18