2Chronicles 18 - DBRI - דברי


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Jehoshaphat Allies with Ahab

1 Now Jehoshaphat had riches and honour in abundance; and he allied himself with Ahab by marriage.   E UIAI LIAUShFT OShR UKBUD LRB UIThChThN LEChEB   א ויהי ליהושפט עשר וכבוד לרב ויתחתן לאחאב
2 After a lapse of years he went down to Ahab to Samaria. Ahab killed sheep and oxen for him in abundance, and for the people that were with him, and persuaded him to go up with him to Ramoth-gilead.   B UIRD LQTs ShNIM EL-EChEB LShMRUN UIZBCh-LU EChEB TsEN UBQR LRB ULOM EShR OMU UISIThAU LOLUTh EL-RMTh GLOD   ב וירד לקץ שנים אל-אחאב לשמרון ויזבח-לו אחאב צאן ובקר לרב ולעם אשר עמו ויסיתהו לעלות אל-רמת גלעד
3 Ahab king of Israel said to Jehoshaphat king of Judah: 'Will you go with me to Ramoth-gilead?' He answered him: 'I am as you are, and my people as your people; and we will be with you in the war.'   G UIEMR EChEB MLK-IShREL EL-IAUShFT MLK IAUDA AThLK OMI RMTh GLOD UIEMR LU KMUNI KMUK UKOMK OMI UOMK BMLChMA   ג ויאמר אחאב מלך-ישראל אל-יהושפט מלך יהודה התלך עמי רמת גלעד ויאמר לו כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה
4 Jehoshaphat said to the king of Israel: 'Inquire, I pray you, at the word of IAUA today.'   D UIEMR IAUShFT EL-MLK IShREL DRSh-NE KIUM ETh-DBR IAUA   ד ויאמר יהושפט אל-מלך ישראל דרש-נא כיום את-דבר יהוה
5 Then the king of Israel gathered the prophets together, four hundred men, and said to them: 'Shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear?' They said: 'Go up; for God will deliver it into the hand of the king.'   A UIQBTs MLK-IShREL ETh-ANBEIM ERBO MEUTh EISh UIEMR ELAM ANLK EL-RMTh GLOD LMLChMA EM-EChDL UIEMRU OLA UIThN AELAIM BID AMLK   ה ויקבץ מלך-ישראל את-הנבאים ארבע מאות איש ויאמר אלהם הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמרו עלה ויתן האלהים ביד המלך
6 But Jehoshaphat said: 'Is there not here besides a prophet of IAUA, that we might inquire of him?'   U UIEMR IAUShFT AEIN FA NBIE LIAUA OUD UNDRShA METhU   ו ויאמר יהושפט האין פה נביא ליהוה עוד ונדרשה מאתו
7 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'There is yet one man by whom we may inquire of IAUA; but I hate him; for he never prophesies good concerning me, but always evil; the same is Micaiah the son of Imla.' Jehoshaphat said: 'Let not the king say so.'   Z UIEMR MLK-IShREL EL-IAUShFT OUD EISh-EChD LDRUSh ETh-IAUA METhU UENI ShNEThIAU KI-EINNU MThNBE OLI LTUBA KI KL-IMIU LROA AUE MIKIAU BN-IMLE UIEMR IAUShFT EL-IEMR AMLK KN   ז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט עוד איש-אחד לדרוש את-יהוה מאתו ואני שנאתיהו כי-איננו מתנבא עלי לטובה כי כל-ימיו לרעה הוא מיכיהו בן-ימלא ויאמר יהושפט אל-יאמר המלך כן
8 Then the king of Israel called an officer, and said: 'Fetch quickly Micaiah the son of Imla.'   Ch UIQRE MLK IShREL EL-SRIS EChD UIEMR MAR MIKAU (MIKIAU) BN-IMLE   ח ויקרא מלך ישראל אל-סריס אחד ויאמר מהר מיכהו (מיכיהו) בן-ימלא
9 Now the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, arrayed in their robes, and they sat in a threshing-floor at the entrance of the gate of Samaria; and all the prophets were prophesying before them.   T UMLK IShREL UIAUShFT MLK-IAUDA IUShBIM EISh OL-KSEU MLBShIM BGDIM UIShBIM BGRN FThCh ShOR ShMRUN UKL-ANBIEIM MThNBEIM LFNIAM   ט ומלך ישראל ויהושפט מלך-יהודה יושבים איש על-כסאו מלבשים בגדים וישבים בגרן פתח שער שמרון וכל-הנביאים מתנבאים לפניהם
10 Zedekiah the son of Chenaanah made him horns of iron, and said: 'Thus says IAUA: With these shall you gore the Arameans, until they be consumed.'   I UIOSh LU TsDQIAU BN-KNONA QRNI BRZL UIEMR KA-EMR IAUA BELA ThNGCh ETh-ERM OD-KLUThM   י ויעש לו צדקיהו בן-כנענה קרני ברזל ויאמר כה-אמר יהוה באלה תנגח את-ארם עד-כלותם
11 All the prophets prophesied so, saying: 'Go up to Ramoth-gilead, and prosper; for IAUA will deliver it into the hand of the king.'   IE UKL-ANBEIM NBEIM KN LEMR OLA RMTh GLOD UATsLCh UNThN IAUA BID AMLK   יא וכל-הנבאים נבאים כן לאמר עלה רמת גלעד והצלח ונתן יהוה ביד המלך
12 The messenger that went to call Micaiah spoke to him, saying: 'Behold, the words of the prophets declare good to the king with one mouth; let your word therefore, I pray you, be like one of theirs, and speak you good.'   IB UAMLEK EShR-ALK LQRE LMIKIAU DBR ELIU LEMR ANA DBRI ANBEIM FA-EChD TUB EL-AMLK UIAI-NE DBRK KEChD MAM UDBRTh TUB   יב והמלאך אשר-הלך לקרא למיכיהו דבר אליו לאמר הנה דברי הנבאים פה-אחד טוב אל-המלך ויהי-נא דברך כאחד מהם ודברת טוב
13 Micaiah said: 'As IAUA lives, what my God says, that will I speak.'   IG UIEMR MIKIAU ChI-IAUA KI ETh-EShR-IEMR ELAI EThU EDBR   יג ויאמר מיכיהו חי-יהוה כי את-אשר-יאמר אלהי אתו אדבר
14 When he was come to the king, the king said to him: 'Micaiah, shall we go to Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear?' He said: 'Go you up, and prosper; and they shall be delivered into your hand.'   ID UIBE EL-AMLK UIEMR AMLK ELIU MIKA ANLK EL-RMTh GLOD LMLChMA EM-EChDL UIEMR OLU UATsLIChU UINThNU BIDKM   יד ויבא אל-המלך ויאמר המלך אליו מיכה הנלך אל-רמת גלעד למלחמה אם-אחדל ויאמר עלו והצליחו וינתנו בידכם
15 The king said to him: 'How many times shall I adjure you that you speak to me nothing but the truth in the name of IAUA.'   TU UIEMR ELIU AMLK OD-KMA FOMIM ENI MShBIOK EShR LE-ThDBR ELI RQ-EMTh BShM IAUA   טו ויאמר אליו המלך עד-כמה פעמים אני משביעך אשר לא-תדבר אלי רק-אמת בשם יהוה
16 He said: 'I saw all Israel scattered on the mountains, as sheep that have no shepherd; and IAUA said: These have no master, let them return every man to his house in peace.'   TZ UIEMR REIThI ETh-KL-IShREL NFUTsIM OL-AARIM KTsEN EShR EIN-LAN ROA UIEMR IAUA LE-EDNIM LELA IShUBU EISh-LBIThU BShLUM   טז ויאמר ראיתי את-כל-ישראל נפוצים על-ההרים כצאן אשר אין-להן רעה ויאמר יהוה לא-אדנים לאלה ישובו איש-לביתו בשלום
17 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'Did I not tell you that he would not prophesy good concerning me, but evil?'   IZ UIEMR MLK-IShREL EL-IAUShFT ALE EMRThI ELIK LE-IThNBE OLI TUB KI EM-LRO   יז ויאמר מלך-ישראל אל-יהושפט הלא אמרתי אליך לא-יתנבא עלי טוב כי אם-לרע
18 He said: 'Therefore hear you the word of IAUA: I saw IAUA sitting on His throne, and all the host of heaven standing on His right hand and on His left.   ICh UIEMR LKN ShMOU DBR-IAUA REIThI ETh-IAUA IUShB OL-KSEU UKL-TsBE AShMIM OMDIM OL-IMINU UShMELU   יח ויאמר לכן שמעו דבר-יהוה ראיתי את-יהוה יושב על-כסאו וכל-צבא השמים עמדים על-ימינו ושמאלו
19 IAUA said: who shall entice Ahab king of Israel, that he may go up and fall at Ramoth-gilead? One spoke saying after this manner, and another saying after that manner.   IT UIEMR IAUA MI IFThA ETh-EChEB MLK-IShREL UIOL UIFL BRMUTh GLOD UIEMR ZA EMR KKA UZA EMR KKA   יט ויאמר יהוה מי יפתה את-אחאב מלך-ישראל ויעל ויפל ברמות גלעד ויאמר זה אמר ככה וזה אמר ככה
20 There came forth the spirit, and stood before IAUA, and said: I will entice him. IAUA said to him: Wherewith?   K UITsE ARUCh UIOMD LFNI IAUA UIEMR ENI EFThNU UIEMR IAUA ELIU BMA   כ ויצא הרוח ויעמד לפני יהוה ויאמר אני אפתנו ויאמר יהוה אליו במה
21 He said: I will go forth, and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. He said: You shall entice him, and shall prevail also; go forth, and do so.   KE UIEMR ETsE UAIIThI LRUCh ShQR BFI KL-NBIEIU UIEMR ThFThA UGM-ThUKL TsE UOShA-KN   כא ויאמר אצא והייתי לרוח שקר בפי כל-נביאיו ויאמר תפתה וגם-תוכל צא ועשה-כן
22 Now therefore, behold, IAUA has put a lying spirit in the mouth of these your prophets; and IAUA has spoken evil concerning you.'   KB UOThA ANA NThN IAUA RUCh ShQR BFI NBIEIK ELA UIAUA DBR OLIK ROA   כב ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה
23 Then Zedekiah the son of Chenaanah came near, and smote Micaiah on the cheek, and said: 'Which way went the spirit of IAUA from me to speak to you?'   KG UIGSh TsDQIAU BN-KNONA UIK ETh-MIKIAU OL-ALChI UIEMR EI ZA ADRK OBR RUCh-IAUA METhI LDBR EThK   כג ויגש צדקיהו בן-כנענה ויך את-מיכיהו על-הלחי ויאמר אי זה הדרך עבר רוח-יהוה מאתי לדבר אתך
24 Micaiah said: 'Behold, you shall see on that day, when you shall go into an inner chamber to hide yourself.'   KD UIEMR MIKIAU ANK REA BIUM AAUE EShR ThBUE ChDR BChDR LAChBE   כד ויאמר מיכיהו הנך ראה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להחבא
25 The king of Israel said: 'Take you Micaiah; and carry him back to Amon the governor of the city, and to Joash the king's son;   KA UIEMR MLK IShREL QChU ETh-MIKIAU UAShIBAU EL-EMUN ShR-AOIR UEL-IUESh BN-AMLK   כה ויאמר מלך ישראל קחו את-מיכיהו והשיבהו אל-אמון שר-העיר ואל-יואש בן-המלך
26 and say: Thus says the king: Put this fellow in the prison, and feed him with scant bread and with scant water, until I return in peace.'   KU UEMRThM KA EMR AMLK ShIMU ZA BITh AKLE UAEKLAU LChM LChTs UMIM LChTs OD ShUBI BShLUM   כו ואמרתם כה אמר המלך שימו זה בית הכלא והאכלהו לחם לחץ ומים לחץ עד שובי בשלום
27 Micaiah said: 'If you return at all in peace, IAUA has not spoken by me.' He said: 'Hear, you peoples, all of you.'   KZ UIEMR MIKIAU EM-ShUB ThShUB BShLUM LE-DBR IAUA BI UIEMR ShMOU OMIM KLM   כז ויאמר מיכיהו אם-שוב תשוב בשלום לא-דבר יהוה בי ויאמר שמעו עמים כלם
28 So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to Ramoth-gilead.   KCh UIOL MLK-IShREL UIAUShFT MLK-IAUDA EL-RMTh GLOD   כח ויעל מלך-ישראל ויהושפט מלך-יהודה אל-רמת גלעד
29 The king of Israel said to Jehoshaphat: 'I will disguise myself, and go into the battle; but put you on your robes.' So the king of Israel disguised himself; and they went into the battle.   KT UIEMR MLK IShREL EL-IAUShFT AThChFSh UBUE BMLChMA UEThA LBSh BGDIK UIThChFSh MLK IShREL UIBEU BMLChMA   כט ויאמר מלך ישראל אל-יהושפט התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך ויתחפש מלך ישראל ויבאו במלחמה
30 Now the king of Aram had commanded the captains of his chariots, saying: 'Fight neither with small nor great, save only with the king of Israel.'   L UMLK ERM TsUA ETh-ShRI ARKB EShR-LU LEMR LE ThLChMU ETh-AQTN ETh-AGDUL KI EM-ETh-MLK IShREL LBDU   ל ומלך ארם צוה את-שרי הרכב אשר-לו לאמר לא תלחמו את-הקטן את-הגדול כי אם-את-מלך ישראל לבדו
31 It came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said: 'It is the king of Israel.' Therefore they turned about to fight against him; but Jehoshaphat cried out, and IAUA helped him; and God moved them to depart from him.   LE UIAI KREUTh ShRI ARKB ETh-IAUShFT UAMA EMRU MLK IShREL AUE UISBU OLIU LALChM UIZOQ IAUShFT UIAUA OZRU UISIThM ELAIM MMNU   לא ויהי כראות שרי הרכב את-יהושפט והמה אמרו מלך ישראל הוא ויסבו עליו להלחם ויזעק יהושפט ויהוה עזרו ויסיתם אלהים ממנו
32 It came to pass, when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him.   LB UIAI KREUTh ShRI ARKB KI LE-AIA MLK IShREL UIShUBU MEChRIU   לב ויהי כראות שרי הרכב כי לא-היה מלך ישראל וישובו מאחריו
33 A certain man drew his bow at a venture, and smote the king of Israel between the lower armour and the breastplate; wherefore he said to the driver of the chariot: 'Turn your hand, and carry me out of the host; for I am sore wounded.'   LG UEISh MShK BQShTh LThMU UIK ETh-MLK IShREL BIN ADBQIM UBIN AShRIN UIEMR LRKB AFK IDIK (IDK) UAUTsEThNI MN-AMChNA KI AChLIThI   לג ואיש משך בקשת לתמו ויך את-מלך ישראל בין הדבקים ובין השרין ויאמר לרכב הפך ידיך (ידך) והוצאתני מן-המחנה כי החליתי
34 The battle increased that day; howbeit the king of Israel stayed himself up in his chariot against the Arameans until the even; and about the time of the going down of the sun he died.   LD UThOL AMLChMA BIUM AAUE UMLK IShREL AIA MOMID BMRKBA NKCh ERM OD-AORB UIMTh LOTh BUE AShMSh   לד ותעל המלחמה ביום ההוא ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נכח ארם עד-הערב וימת לעת בוא השמש

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18