1Kings 5 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Alliance with King Hiram

1 Solomon ruled over all the kingdoms from the River to the land of the Philistines, and to the border of Egypt; they brought presents, and served Solomon all the days of his life.   E UShLMA AIA MUShL BKL-AMMLKUTh MN-ANAR ERTs FLShThIM UOD GBUL MTsRIM MGShIM MNChA UOBDIM ETh-ShLMA KL-IMI ChIIU   א ושלמה היה מושל בכל-הממלכות מן-הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את-שלמה כל-ימי חייו
2 Solomon's provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal;   B UIAI LChM-ShLMA LIUM EChD ShLShIM KR SLTh UShShIM KR QMCh   ב ויהי לחם-שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח
3 ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and a hundred sheep, beside harts, and gazelles, and roebucks, and fatted geese.   G OShRA BQR BREIM UOShRIM BQR ROI UMEA TsEN LBD MEIL UTsBI UIChMUR UBRBRIM EBUSIM   ג עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים
4 For he had dominion over all the region on this side the River, from Tiphsah even to Gaza, over all the kings on this side the River; and he had peace on all sides round about him.   D KI-AUE RDA BKL-OBR ANAR MThFSCh UOD-OZA BKL-MLKI OBR ANAR UShLUM AIA LU MKL-OBRIU MSBIB   ד כי-הוא רדה בכל-עבר הנהר מתפסח ועד-עזה בכל-מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל-עבריו מסביב
5 Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig-tree, from Dan even to Beer-sheba, all the days of Solomon.   A UIShB IAUDA UIShREL LBTCh EISh ThChTh GFNU UThChTh ThENThU MDN UOD-BER ShBO KL IMI ShLMA   ה וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד-באר שבע כל ימי שלמה
6 Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.   U UIAI LShLMA ERBOIM ELF ERUTh SUSIM LMRKBU UShNIM-OShR ELF FRShIM   ו ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים-עשר אלף פרשים
7 Those officers provided victual for king Solomon, and for all that came to king Solomon's table, every man in his month; they let nothing be lacking.   Z UKLKLU ANTsBIM AELA ETh-AMLK ShLMA UETh KL-AQRB EL-ShLChN AMLK-ShLMA EISh ChDShU LE IODRU DBR   ז וכלכלו הנצבים האלה את-המלך שלמה ואת כל-הקרב אל-שלחן המלך-שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר
8 Barley also and straw for the horses and swift steeds brought they to the place where it should be, every man according to his charge.   Ch UAShORIM UAThBN LSUSIM ULRKSh IBEU EL-AMQUM EShR IAIA-ShM EISh KMShFTU   ח והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל-המקום אשר יהיה-שם איש כמשפטו
9 God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea-shore.   T UIThN ELAIM ChKMA LShLMA UThBUNA ARBA MED URChB LB KChUL EShR OL-ShFTh AIM   ט ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על-שפת הים
10 Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east, and all the wisdom of Egypt.   I UThRB ChKMTh ShLMA MChKMTh KL-BNI-QDM UMKL ChKMTh MTsRIM   י ותרב חכמת שלמה מחכמת כל-בני-קדם ומכל חכמת מצרים
11 For he was wiser than all men: than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Calcol, and Darda, the sons of Mahol; and his fame was in all the nations round about.   IE UIChKM MKL-AEDM MEIThN AEZRChI UAIMN UKLKL UDRDO BNI MChUL UIAI-ShMU BKL-AGUIM SBIB   יא ויחכם מכל-האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי-שמו בכל-הגוים סביב
12 He spoke three thousand proverbs; and his songs were a thousand and five.   IB UIDBR ShLShTh ELFIM MShL UIAI ShIRU ChMShA UELF   יב וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף
13 He spoke of trees, from the cedar that is in Lebanon even to the hyssop that springs out of the wall; he spoke also of beasts, and of flying creature, and of creeping things, and of fishes.   IG UIDBR OL-AOTsIM MN-AERZ EShR BLBNUN UOD AEZUB EShR ITsE BQIR UIDBR OL-ABAMA UOL-AOUF UOL-ARMSh UOL-ADGIM   יג וידבר על-העצים מן-הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על-הבהמה ועל-העוף ועל-הרמש ועל-הדגים
14 There came of all peoples to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, who had heard of his wisdom.   ID UIBEU MKL-AOMIM LShMO ETh ChKMTh ShLMA METh KL-MLKI AERTs EShR ShMOU ETh-ChKMThU   יד ויבאו מכל-העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל-מלכי הארץ אשר שמעו את-חכמתו
15 Hiram king of Tyre sent his servants to Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father; for Hiram was ever a lover of David.   TU UIShLCh ChIRM MLK-TsUR ETh-OBDIU EL-ShLMA KI ShMO KI EThU MShChU LMLK ThChTh EBIAU KI EAB AIA ChIRM LDUD KL-AIMIM   טו וישלח חירם מלך-צור את-עבדיו אל-שלמה כי שמע כי אתו משחו למלך תחת אביהו כי אהב היה חירם לדוד כל-הימים
16 Solomon sent to Hiram, saying:   TZ UIShLCh ShLMA EL-ChIRM LEMR   טז וישלח שלמה אל-חירם לאמר
17 'You know how that David my father could not build a house for the name of IAUA his God for the wars which were about him on every side, until IAUA put them under the soles of my feet.   IZ EThA IDOTh ETh-DUD EBI KI LE IKL LBNUTh BITh LShM IAUA ELAIU MFNI AMLChMA EShR SBBAU OD ThTh-IAUA EThM ThChTh KFUTh RGLU (RGLI)   יז אתה ידעת את-דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו עד תת-יהוה אתם תחת כפות רגלו (רגלי)
18 But now IAUA my God has given me rest on every side; there is neither adversary, nor evil occurrence.   ICh UOThA ANICh IAUA ELAI LI MSBIB EIN ShTN UEIN FGO RO   יח ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שטן ואין פגע רע
19 And, behold, I purpose to build a house for the name of IAUA my God, as IAUA spoke to David my father, saying: Your son, whom I will set on your throne in your room, he shall build the house for My name.   IT UANNI EMR LBNUTh BITh LShM IAUA ELAI KEShR DBR IAUA EL-DUD EBI LEMR BNK EShR EThN ThChThIK OL-KSEK AUE-IBNA ABITh LShMI   יט והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר דבר יהוה אל-דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על-כסאך הוא-יבנה הבית לשמי
20 Now therefore command you that they cut me cedar-trees out of Lebanon; and my servants shall be with your servants; and I will give you hire for your servants according to all that you shall say; for you know that there is not among us any that has skill to cut timber like to the Zidonians.'   K UOThA TsUA UIKRThU-LI ERZIM MN-ALBNUN UOBDI IAIU OM-OBDIK UShKR OBDIK EThN LK KKL EShR ThEMR KI EThA IDOTh KI EIN BNU EISh IDO LKRTh-OTsIM KTsDNIM   כ ועתה צוה ויכרתו-לי ארזים מן-הלבנון ועבדי יהיו עם-עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר כי אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת-עצים כצדנים
21 It came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said: 'Blessed be IAUA this day, who has given to David a wise son over this great people.'   KE UIAI KShMO ChIRM ETh-DBRI ShLMA UIShMCh MED UIEMR BRUK IAUA AIUM EShR NThN LDUD BN ChKM OL-AOM ARB AZA   כא ויהי כשמע חירם את-דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על-העם הרב הזה
22 Hiram sent to Solomon, saying: 'I have heard that which you have sent to me; I will do all your desire concerning timber of cedar, and concerning timber of cypress.   KB UIShLCh ChIRM EL-ShLMA LEMR ShMOThI ETh EShR-ShLChTh ELI ENI EOShA ETh-KL-ChFTsK BOTsI ERZIM UBOTsI BRUShIM   כב וישלח חירם אל-שלמה לאמר שמעתי את אשר-שלחת אלי אני אעשה את-כל-חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים
23 My servants shall bring them down from Lebanon to the sea; and I will make them into rafts to go by sea to the place that you shall appoint me, and will cause them to be broken up there, and you shall receive them; and you shall accomplish my desire, in giving food for my household.'   KG OBDI IRDU MN-ALBNUN IMA UENI EShIMM DBRUTh BIM OD-AMQUM EShR-ThShLCh ELI UNFTsThIM ShM UEThA ThShE UEThA ThOShA ETh-ChFTsI LThTh LChM BIThI   כג עבדי ירדו מן-הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד-המקום אשר-תשלח אלי ונפצתים שם ואתה תשא ואתה תעשה את-חפצי לתת לחם ביתי
24 So Hiram gave Solomon timber of cedar and timber of cypress according to all his desire.   KD UIAI ChIRUM NThN LShLMA OTsI ERZIM UOTsI BRUShIM KL-ChFTsU   כד ויהי חירום נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל-חפצו
25 Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food to his household, and twenty measures of beaten oil; thus gave Solomon to Hiram year by year.   KA UShLMA NThN LChIRM OShRIM ELF KR ChTIM MKLTh LBIThU UOShRIM KR ShMN KThITh KA-IThN ShLMA LChIRM ShNA BShNA   כה ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכלת לביתו ועשרים כר שמן כתית כה-יתן שלמה לחירם שנה בשנה
26 IAUA gave Solomon wisdom, as He promised him; and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.   KU UIAUA NThN ChKMA LShLMA KEShR DBR-LU UIAI ShLM BIN ChIRM UBIN ShLMA UIKRThU BRITh ShNIAM   כו ויהוה נתן חכמה לשלמה כאשר דבר-לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם
27 King Solomon raised a levy out of all Israel; and the levy was thirty thousand men.   KZ UIOL AMLK ShLMA MS MKL-IShREL UIAI AMS ShLShIM ELF EISh   כז ויעל המלך שלמה מס מכל-ישראל ויהי המס שלשים אלף איש
28 He sent them to Lebanon, ten thousand a month by courses: a month they were in Lebanon, and two months at home; and Adoniram was over the levy.   KCh UIShLChM LBNUNA OShRTh ELFIM BChDSh ChLIFUTh ChDSh IAIU BLBNUN ShNIM ChDShIM BBIThU UEDNIRM OL-AMS   כח וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על-המס
29 Solomon had threescore and ten thousand that bore burdens, and fourscore thousand that were hewers in the mountains;   KT UIAI LShLMA ShBOIM ELF NShE SBL UShMNIM ELF ChTsB BAR   כט ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר
30 besides Solomon's chief officers that were over the work, three thousand and three hundred, who bore rule over the people that wrought in the work.   L LBD MShRI ANTsBIM LShLMA EShR OL-AMLEKA ShLShTh ELFIM UShLSh MEUTh ARDIM BOM AOShIM BMLEKA   ל לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על-המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה
31 The king commanded, and they quarried great stones, costly stones, to lay the foundation of the house with hewn stone.   LE UITsU AMLK UISOU EBNIM GDLUTh EBNIM IQRUTh LISD ABITh EBNI GZITh   לא ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית
32 Solomon's builders and Hiram's builders and the Gebalites did fashion them, and prepared the timber and the stones to build the house.   LB UIFSLU BNI ShLMA UBNI ChIRUM UAGBLIM UIKINU AOTsIM UAEBNIM LBNUTh ABITh   לב ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18