1Kings 2 - MLKIM - מלכים


IAUA The Word of IAUA
IAUA End Time Ministry
Preparing for the End of Time
(Book Contents) Home Interlinear

Under Construction Under Construction Under Construction

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

David's Charge to Solomon

1 Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying:   E UIQRBU IMI-DUD LMUTh UITsU ETh-ShLMA BNU LEMR   א ויקרבו ימי-דוד למות ויצו את-שלמה בנו לאמר
2 'I go the way of all the earth; be you strong therefore, and show yourself a man;   B ENKI ALK BDRK KL-AERTs UChZQTh UAIITh LEISh   ב אנכי הלך בדרך כל-הארץ וחזקת והיית לאיש
3 and keep the charge of IAUA your God, to walk in His ways, to keep His statutes, and His commandments, and His ordinances, and His testimonies, according to that which is written in the law of Moses, that you may prosper in all that you do, and whithersoever you turn yourself;   G UShMRTh ETh-MShMRTh IAUA ELAIK LLKTh BDRKIU LShMR ChQThIU MTsUThIU UMShFTIU UODUThIU KKThUB BThURTh MShA LMON ThShKIL ETh KL-EShR ThOShA UETh KL-EShR ThFNA ShM   ג ושמרת את-משמרת יהוה אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה למען תשכיל את כל-אשר תעשה ואת כל-אשר תפנה שם
4 that IAUA may establish His word which He spoke concerning me, saying: If your children take heed to their way, to walk before Me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail you, said He, a man on the throne of Israel.   D LMON IQIM IAUA ETh-DBRU EShR DBR OLI LEMR EM-IShMRU BNIK ETh-DRKM LLKTh LFNI BEMTh BKL-LBBM UBKL-NFShM LEMR LE-IKRTh LK EISh MOL KSE IShREL   ד למען יקים יהוה את-דברו אשר דבר עלי לאמר אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפני באמת בכל-לבבם ובכל-נפשם לאמר לא-יכרת לך איש מעל כסא ישראל
5 Moreover you know also what Joab the son of Zeruiah did to me, even what he did to the two captains of the hosts of Israel, to Abner the son of Ner and to Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood of war in peace, and put the blood of war on his girdle that was about his loins, and in his shoes that were on his feet.   A UGM EThA IDOTh ETh EShR-OShA LI IUEB BN-TsRUIA EShR OShA LShNI-ShRI TsBEUTh IShREL LEBNR BN-NR ULOMShE BN-IThR UIARGM UIShM DMI-MLChMA BShLM UIThN DMI MLChMA BChGRThU EShR BMThNIU UBNOLU EShR BRGLIU   ה וגם אתה ידעת את אשר-עשה לי יואב בן-צרויה אשר עשה לשני-שרי צבאות ישראל לאבנר בן-נר ולעמשא בן-יתר ויהרגם וישם דמי-מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו
6 Do therefore according to your wisdom, and let not his hoar head go down to the grave in peace.   U UOShITh KChKMThK ULE-ThURD ShIBThU BShLM ShEL   ו ועשית כחכמתך ולא-תורד שיבתו בשלם שאל
7 But show kindness to the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be of those that eat at your table; for so they drew nigh to me when I fled from Absalom your brother.   Z ULBNI BRZLI AGLODI ThOShA-ChSD UAIU BEKLI ShLChNK KI-KN QRBU ELI BBRChI MFNI EBShLUM EChIK   ז ולבני ברזלי הגלעדי תעשה-חסד והיו באכלי שלחנך כי-כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך
8 And, behold, there is with you Shimei the son of Gera, the Benjamite, of Bahurim, who cursed me with a grievous curse in the day when I went to Mahanaim; but he came down to meet me at the Jordan, and I swore to him by IAUA, saying: I will not put you to death with the sword.   Ch UANA OMK ShMOI BN-GRE BN-AIMINI MBChRIM UAUE QLLNI QLLA NMRTsTh BIUM LKThI MChNIM UAUE-IRD LQREThI AIRDN UEShBO LU BIAUA LEMR EM-EMIThK BChRB   ח והנה עמך שמעי בן-גרא בן-הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מחנים והוא-ירד לקראתי הירדן ואשבע לו ביהוה לאמר אם-אמיתך בחרב
9 Now therefore hold him not guiltless, for you are a wise man; and you will know what you ought to do to him, and you shall bring his hoar head down to the grave with blood.'   T UOThA EL-ThNQAU KI EISh ChKM EThA UIDOTh ETh EShR ThOShA-LU UAURDTh ETh-ShIBThU BDM ShEUL   ט ועתה אל-תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה-לו והורדת את-שיבתו בדם שאול
10 David slept with his fathers, and was buried in the city of David.   I UIShKB DUD OM-EBThIU UIQBR BOIR DUD   י וישכב דוד עם-אבתיו ויקבר בעיר דוד
11 The days that David reigned over Israel were forty years: seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.   IE UAIMIM EShR MLK DUD OL-IShREL ERBOIM ShNA BChBRUN MLK ShBO ShNIM UBIRUShLM MLK ShLShIM UShLSh ShNIM   יא והימים אשר מלך דוד על-ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנים
12 Solomon sat on the throne of David his father; and his kingdom was established firmly.   IB UShLMA IShB OL-KSE DUD EBIU UThKN MLKThU MED   יב ושלמה ישב על-כסא דוד אביו ותכן מלכתו מאד
13 Then Adonijah the son of Haggith came to Bath-sheba the mother of Solomon. She said: 'Come you peaceably?' He said: 'Peaceably.'   IG UIBE EDNIAU BN-ChGITh EL-BTh-ShBO EM-ShLMA UThEMR AShLUM BEK UIEMR ShLUM   יג ויבא אדניהו בן-חגית אל-בת-שבע אם-שלמה ותאמר השלום באך ויאמר שלום
14 He said moreover: 'I have somewhat to say to you.' She said: 'Say on.'   ID UIEMR DBR LI ELIK UThEMR DBR   יד ויאמר דבר לי אליך ותאמר דבר
15 He said: 'You know that the kingdom was mine, and that all Israel set their faces on me, that I should reign; howbeit the kingdom is turned about, and is become my brother's; for it was his from IAUA.   TU UIEMR ETh IDOTh KI-LI AIThA AMLUKA UOLI ShMU KL-IShREL FNIAM LMLK UThSB AMLUKA UThAI LEChI KI MIAUA AIThA LU   טו ויאמר את ידעת כי-לי היתה המלוכה ועלי שמו כל-ישראל פניהם למלך ותסב המלוכה ותהי לאחי כי מיהוה היתה לו
16 Now I ask one petition of you, deny me not.' She said to him: 'Say on.'   TZ UOThA ShELA EChTh ENKI ShEL METhK EL-ThShBI ETh-FNI UThEMR ELIU DBR   טז ועתה שאלה אחת אנכי שאל מאתך אל-תשבי את-פני ותאמר אליו דבר
17 He said: 'Speak, I pray you, to Solomon the king--for he will not say you nay--that he give me Abishag the Shunammite to wife.'   IZ UIEMR EMRI-NE LShLMA AMLK KI LE-IShIB ETh-FNIK UIThN-LI ETh-EBIShG AShUNMITh LEShA   יז ויאמר אמרי-נא לשלמה המלך כי לא-ישיב את-פניך ויתן-לי את-אבישג השונמית לאשה
18 Bath-sheba said: 'Well; I will speak for you to the king.'   ICh UThEMR BTh-ShBO TUB ENKI EDBR OLIK EL-AMLK   יח ותאמר בת-שבע טוב אנכי אדבר עליך אל-המלך
19 Bath-sheba therefore went to king Solomon, to speak to him for Adonijah. The king rose up to meet her, and bowed down to her, and sat down on his throne, and caused a throne to be set for the king's mother; and she sat on his right hand.   IT UThBE BTh-ShBO EL-AMLK ShLMA LDBR-LU OL-EDNIAU UIQM AMLK LQREThA UIShThChU LA UIShB OL-KSEU UIShM KSE LEM AMLK UThShB LIMINU   יט ותבא בת-שבע אל-המלך שלמה לדבר-לו על-אדניהו ויקם המלך לקראתה וישתחו לה וישב על-כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו
20 Then she said: 'I ask one small petition of you; deny me not.' The king said to her: 'Ask on, my mother; for I will not deny you.'   K UThEMR ShELA EChTh QTNA ENKI ShELTh METhK EL-ThShB ETh-FNI UIEMR-LA AMLK ShELI EMI KI LE-EShIB ETh-FNIK   כ ותאמר שאלה אחת קטנה אנכי שאלת מאתך אל-תשב את-פני ויאמר-לה המלך שאלי אמי כי לא-אשיב את-פניך
21 She said: 'Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah your brother to wife.'   KE UThEMR IThN ETh-EBIShG AShNMITh LEDNIAU EChIK LEShA   כא ותאמר יתן את-אבישג השנמית לאדניהו אחיך לאשה
22 King Solomon answered and said to his mother: 'Why dost you ask Abishag the Shunammite for Adonijah? ask for him the kingdom also; for he is mine elder brother; even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah.'   KB UION AMLK ShLMA UIEMR LEMU ULMA ETh ShELTh ETh-EBIShG AShNMITh LEDNIAU UShELI-LU ETh-AMLUKA KI AUE EChI AGDUL MMNI ULU ULEBIThR AKAN ULIUEB BN-TsRUIA   כב ויען המלך שלמה ויאמר לאמו ולמה את שאלת את-אבישג השנמית לאדניהו ושאלי-לו את-המלוכה כי הוא אחי הגדול ממני ולו ולאביתר הכהן וליואב בן-צרויה
23 Then king Solomon swore by IAUA, saying: 'God do so to me, and more also, if Adonijah have not spoken this word against his own life.   KG UIShBO AMLK ShLMA BIAUA LEMR KA IOShA-LI ELAIM UKA IUSIF KI BNFShU DBR EDNIAU ETh-ADBR AZA   כג וישבע המלך שלמה ביהוה לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יוסיף כי בנפשו דבר אדניהו את-הדבר הזה
24 Now therefore as IAUA lives, who has established me, and set me on the throne of David my father, and who has made me a house, as He promised, surely Adonijah shall be put to death this day.'   KD UOThA ChI-IAUA EShR AKINNI UIUShIBINI (UIUShIBNI) OL-KSE DUD EBI UEShR OShA-LI BITh KEShR DBR KI AIUM IUMTh EDNIAU   כד ועתה חי-יהוה אשר הכינני ויושיביני (ויושיבני) על-כסא דוד אבי ואשר עשה-לי בית כאשר דבר כי היום יומת אדניהו
25 King Solomon sent by the hand of Benaiah the son of Jehoiada; and he fell on him, so that he died.   KA UIShLCh AMLK ShLMA BID BNIAU BN-IAUIDO UIFGO-BU UIMTh   כה וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן-יהוידע ויפגע-בו וימת
26 To Abiathar the priest said the king: 'Get you to Anathoth, to your own fields; for you are deserving of death; but I will not at this time put you to death, because you didst bear the ark of my Lord IAUA before David my father, and because you were afflicted in all wherein my father was afflicted.'   KU ULEBIThR AKAN EMR AMLK ONThTh LK OL-ShDIK KI EISh MUTh EThA UBIUM AZA LE EMIThK KI-NShETh ETh-ERUN EDNI IAUA LFNI DUD EBI UKI AThONITh BKL EShR-AThONA EBI   כו ולאביתר הכהן אמר המלך ענתת לך על-שדיך כי איש מות אתה וביום הזה לא אמיתך כי-נשאת את-ארון אדני יהוה לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר-התענה אבי
27 So Solomon thrust out Abiathar from being priest to IAUA; that the word of IAUA might be fulfilled, which He spoke concerning the house of Eli in Shiloh.   KZ UIGRSh ShLMA ETh-EBIThR MAIUTh KAN LIAUA LMLE ETh-DBR IAUA EShR DBR OL-BITh OLI BShLA   כז ויגרש שלמה את-אביתר מהיות כהן ליהוה למלא את-דבר יהוה אשר דבר על-בית עלי בשלה
28 The tidings came to Joab; for Joab had turned after Adonijah, though he turned not after Absalom. Joab fled to the Tent of IAUA, and caught hold on the horns of the altar.   KCh UAShMOA BEA OD-IUEB KI IUEB NTA EChRI EDNIA UEChRI EBShLUM LE NTA UINS IUEB EL-EAL IAUA UIChZQ BQRNUTh AMZBCh   כח והשמעה באה עד-יואב כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה וינס יואב אל-אהל יהוה ויחזק בקרנות המזבח
29 It was told king Solomon: 'Joab is fled to the Tent of IAUA, and, behold, he is by the altar.' Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying: 'Go, fall on him.'   KT UIGD LMLK ShLMA KI NS IUEB EL-EAL IAUA UANA ETsL AMZBCh UIShLCh ShLMA ETh-BNIAU BN-IAUIDO LEMR LK FGO-BU   כט ויגד למלך שלמה כי נס יואב אל-אהל יהוה והנה אצל המזבח וישלח שלמה את-בניהו בן-יהוידע לאמר לך פגע-בו
30 Benaiah came to the Tent of IAUA, and said to him: 'Thus says the king: Come forth.' He said: 'Nay; but I will die here.' Benaiah brought back word to the king, saying: 'Thus said Joab, and thus he answered me.'   L UIBE BNIAU EL-EAL IAUA UIEMR ELIU KA-EMR AMLK TsE UIEMR LE KI FA EMUTh UIShB BNIAU ETh-AMLK DBR LEMR KA-DBR IUEB UKA ONNI   ל ויבא בניהו אל-אהל יהוה ויאמר אליו כה-אמר המלך צא ויאמר לא כי פה אמות וישב בניהו את-המלך דבר לאמר כה-דבר יואב וכה ענני
31 The king said to him: 'Do as he has said, and fall on him, and bury him; that you may take away the blood, which Joab shed without cause, from me and from my father's house.   LE UIEMR LU AMLK OShA KEShR DBR UFGO-BU UQBRThU UASIRTh DMI ChNM EShR ShFK IUEB MOLI UMOL BITh EBI   לא ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע-בו וקברתו והסירת דמי חנם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי
32 IAUA will return his blood on his own head, because he fell on two men more righteous and better than he, and slew them with the sword, and my father David knew it not: Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son of Jether, captain of the host of Judah.   LB UAShIB IAUA ETh-DMU OL-REShU EShR FGO BShNI-ENShIM TsDQIM UTBIM MMNU UIARGM BChRB UEBI DUD LE IDO ETh-EBNR BN-NR ShR-TsBE IShREL UETh-OMShE BN-IThR ShR-TsBE IAUDA   לב והשיב יהוה את-דמו על-ראשו אשר פגע בשני-אנשים צדקים וטבים ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את-אבנר בן-נר שר-צבא ישראל ואת-עמשא בן-יתר שר-צבא יהודה
33 So shall their blood return on the head of Joab, and on the head of his seed for ever; but to David, and to his seed, and to his house, and to his throne, shall there be peace for ever from IAUA.'   LG UShBU DMIAM BRESh IUEB UBRESh ZROU LOLM ULDUD ULZROU ULBIThU ULKSEU IAIA ShLUM OD-OULM MOM IAUA   לג ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעלם ולדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום עד-עולם מעם יהוה
34 Then Benaiah the son of Jehoiada went up, and fell on him, and slew him; and he was buried in his own house in the wilderness.   LD UIOL BNIAU BN-IAUIDO UIFGO-BU UIMThAU UIQBR BBIThU BMDBR   לד ויעל בניהו בן-יהוידע ויפגע-בו וימתהו ויקבר בביתו במדבר
35 The king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host; and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar.   LA UIThN AMLK ETh-BNIAU BN-IAUIDO ThChThIU OL-ATsBE UETh-TsDUQ AKAN NThN AMLK ThChTh EBIThR   לה ויתן המלך את-בניהו בן-יהוידע תחתיו על-הצבא ואת-צדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר
36 The king sent and called for Shimei, and said to him: Build you a house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth there any whither.   LU UIShLCh AMLK UIQRE LShMOI UIEMR LU BNA-LK BITh BIRUShLM UIShBTh ShM ULE-ThTsE MShM ENA UENA   לו וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר לו בנה-לך בית בירושלם וישבת שם ולא-תצא משם אנה ואנה
37 For on the day you go out, and pass over the brook Kidron, know you for certain that you shall surely die; your blood shall be on your own head.'   LZ UAIA BIUM TsEThK UOBRTh ETh-NChL QDRUN IDO ThDO KI MUTh ThMUTh DMK IAIA BREShK   לז והיה ביום צאתך ועברת את-נחל קדרון ידע תדע כי מות תמות דמך יהיה בראשך
38 Shimei said to the king: 'The saying is good; as my lord the king has said, so will your servant do.' Shimei dwelt in Jerusalem many days.   LCh UIEMR ShMOI LMLK TUB ADBR KEShR DBR EDNI AMLK KN IOShA OBDK UIShB ShMOI BIRUShLM IMIM RBIM   לח ויאמר שמעי למלך טוב הדבר כאשר דבר אדני המלך כן יעשה עבדך וישב שמעי בירושלם ימים רבים
39 It came to pass at the end of three years, that two of the servants of Shimei ran away to Achish, son of Maacah, king of Gath. They told Shimei, saying: 'Behold, your servants are in Gath.'   LT UIAI MQTs ShLSh ShNIM UIBRChU ShNI-OBDIM LShMOI EL-EKISh BN-MOKA MLK GTh UIGIDU LShMOI LEMR ANA OBDIK BGTh   לט ויהי מקץ שלש שנים ויברחו שני-עבדים לשמעי אל-אכיש בן-מעכה מלך גת ויגידו לשמעי לאמר הנה עבדיך בגת
40 Shimei arose, and saddled his ass, and went to Gath to Achish, to seek his servants; and Shimei went, and brought his servants from Gath.   M UIQM ShMOI UIChBSh ETh-ChMRU UILK GThA EL-EKISh LBQSh ETh-OBDIU UILK ShMOI UIBE ETh-OBDIU MGTh   מ ויקם שמעי ויחבש את-חמרו וילך גתה אל-אכיש לבקש את-עבדיו וילך שמעי ויבא את-עבדיו מגת
41 It was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath, and was come back.   ME UIGD LShLMA KI-ALK ShMOI MIRUShLM GTh UIShB   מא ויגד לשלמה כי-הלך שמעי מירושלם גת וישב
42 The king sent and called for Shimei, and said to him: 'Did I not make you to swear by IAUA, and forewarned you, saying: Know for certain, that on the day you go out, and walk abroad any whither, you shall surely die? and you said to me: The saying is good; I have heard it.   MB UIShLCh AMLK UIQRE LShMOI UIEMR ELIU ALUE AShBOThIK BIAUA UEOD BK LEMR BIUM TsEThK UALKTh ENA UENA IDO ThDO KI MUTh ThMUTh UThEMR ELI TUB ADBR ShMOThI   מב וישלח המלך ויקרא לשמעי ויאמר אליו הלוא השבעתיך ביהוה ואעד בך לאמר ביום צאתך והלכת אנה ואנה ידע תדע כי מות תמות ותאמר אלי טוב הדבר שמעתי
43 Why then have you not kept the oath of IAUA, and the commandment that I have charged you with?'   MG UMDUO LE ShMRTh ETh ShBOTh IAUA UETh-AMTsUA EShR-TsUIThI OLIK   מג ומדוע לא שמרת את שבעת יהוה ואת-המצוה אשר-צויתי עליך
44 The king said moreover to Shimei: 'You know all the wickedness which your heart is privy to, that you didst to David my father; therefore IAUA shall return your wickedness on your own head.   MD UIEMR AMLK EL-ShMOI EThA IDOTh ETh KL-AROA EShR IDO LBBK EShR OShITh LDUD EBI UAShIB IAUA ETh-ROThK BREShK   מד ויאמר המלך אל-שמעי אתה ידעת את כל-הרעה אשר ידע לבבך אשר עשית לדוד אבי והשיב יהוה את-רעתך בראשך
45 But king Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before IAUA for ever.'   MA UAMLK ShLMA BRUK UKSE DUD IAIA NKUN LFNI IAUA OD-OULM   מה והמלך שלמה ברוך וכסא דוד יהיה נכון לפני יהוה עד-עולם
46 So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada; and he went out, and fell on him, so that he died. The kingdom was established in the hand of Solomon.   MU UITsU AMLK ETh-BNIAU BN-IAUIDO UITsE UIFGO-BU UIMTh UAMMLKA NKUNA BID-ShLMA   מו ויצו המלך את-בניהו בן-יהוידע ויצא ויפגע-בו וימת והממלכה נכונה ביד-שלמה

Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

(Book Contents) Home


Revised 2018-09-18